รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2561

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
16 ก.ย. 2561 สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
วันนีั้ ข้าฯพร้อมด้วยนางเนตรนภา สีอ่อน นักประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจติดตามการจัดการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นจุดการแข่งขันแห่งหนึ่ง ได้สอบถามผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ประสานงาน คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนได้เยี่ยมห้องการจัดการแข่งขันทุกห้อง ปรากฏว่าทุกอย่างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการทุกฝ่าย ตลอดจนคุณครูที่ควบคุมนักเรียนมาแข่งขัน ที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณภาพ จะได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความพร้อมในการแข่งขันระดับภาคต่อไป


บรรเจิด กลิ่นจันทร์