ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านกลาง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านโคกมน        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านฝาย        เพิ่มเติม