School Notes

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

หน้าหลัก สมุดโรงเรียน รายงานผลการปฎิบัติงาน รายงานการนิเทศ รายงานการตรวจราชการ รายงานการตรวจเยี่ยม เข้าสู่ระบบ

สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
แยกตามศูนย์เครือข่ายฯ 13 เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายฯ : ศิลาตาดกลอย
  นิเทศ
บ้านตาดกลอย 3
บ้านตาดข่า(พัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน) 1
บ้านตาดข่าพัฒนา 1
บ้านโป่งสามขา(โรงเรียนบ้านหนองเขียว) 0
บ้านวังก้นหวด 0
บ้านวังขอน 1
บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา) 1
บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ) 1
บ้านหนองเขียว 0
บ้านห้วยข่อย 1
บ้านห้วยผักกูด 0
บ้านห้วยอีจีน(สาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ) 1
บ้านหินโง่น(สาขาบ้านสักง่า) 1
บ้านอุ่มกะทาด 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : หินฮาวนาซำ
  นิเทศ
บ้านแก่งโตน 1
บ้านท่าผู 0
บ้านนาซำ 0
บ้านน้ำสร้าง(โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) 1
บ้านภูผักไซ่ 0
บ้านหนองยาว 0
บ้านหนองเล 0
บ้านหินฮาว(โรงเรียนบ้านน้ำขอบ) 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง
  นิเทศ
บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว) 1
บ้านดอยน้ำเพียงดิน 1
บ้านทับเบิกร่วมใจ 1
บ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง) 1
บ้านน้ำอ้อย 1
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2
บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม) 2
บ้านวังเวิน 1
บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว) 1
วัดทุ่งธงไชย 1
อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ) 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : พ่อขุนผาเมือง
  นิเทศ
บ้านกกโอ 0
บ้านดงขวาง 0
บ้านน้ำก้อ 0
บ้านน้ำชุน(โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม/โรงเรียนฝายวังบอน) 0
บ้านฝาย 0
บ้านโสกเดื่อ 0
บ้านหนองไขว่ 1
บ้านหนองปลา 0
บ้านห้วยลาน 0
พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0
วัดหนองปลาซิว 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : หลักเมือง
  นิเทศ
ไทยรัฐวิทยา25 0
บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่) 1
บ้านท่าขาม 2
บ้านธารทิพย์ 0
บ้านบุ่งคล้า 1
บ้านไร่นางาม 1
บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด) 1
บ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน) 0
บ้านห้วยคนทา 0
บ้านหัวนา 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : บ้านกลางช้างตะลูด
  นิเทศ
บ้านกลาง 1
บ้านช้างตะลูด 1
บ้านซำภู 1
บ้านดงน้ำเดือ 1
บ้านน้ำพุ 1
บ้านป่าบง 2
บ้านร่องกะถิน 1
บ้านห้วยสวิง (โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย) 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : ปากช่อง
  นิเทศ
บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ) 1
บ้านน้ำดุกเหนือ 1
บ้านปากออก 1
บ้านวังยาว 1
บ้านห้วยระหงส์ 1
วัดศรีจันดาธรรม 1
วัดศรีทอง 1
หน้าศูนย์เครืองมือกล 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : เมืองราด
  นิเทศ
ชุมชนบ้านติ้ว(โรงเรียนบ้านหนองขาม/โรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านร่องบง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่) 1
บ้านท่าโก 0
บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่) 0
บ้านปากดุก(โรงเรียนบ้านวังโป่ง) 0
บ้านปากห้วยขอนแก่น 0
บ้านป่าแกเครือ 0
บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง) 0
บ้านส้มเลา 0
บ้านโสก 0
บ้านหัวนาเลา 0
พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย) 0
อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก) 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : ฝายบุญหลง
  นิเทศ
บ้านดงทิพย์ 2
บ้านดอนสว่าง 2
บ้านท่าดินแดง 3
บ้านท่าอิบุญ 2
บ้านบุ่ง 2
บ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย) 2
บ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 2
บ้านสักหลง 2
บ้านหนองบัว 2
บ้านหนองสว่าง 2
บ้านห้วยกอก 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : วังกวาง หลักด่าน
  นิเทศ
บ้านซำม่วง 3
บ้านดงคล้อ 3
บ้านฟองใต้ 3
บ้านวังกวาง 4
บ้านหลักด่าน 3
บ้านห้วยกะโปะ 5
บ้านห้วยลาด 3
บ้านห้วยหินลับ 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : น้ำหนาว
  นิเทศ
บ้านกกกะบก 0
บ้านโคกมน 2
บ้านทรัพย์สว่าง 1
บ้านห้วยสนามทราย 0
บ้านห้วยหญ้าเครือ 0
อนุบาลน้ำหนาว 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : ทุ่งสนเข็ก
  นิเทศ
บ้านเข็กน้อย 1
บ้านทุ่งสมอ 0
บ้านนายาว 0
บ้านห้วยขอนหาด 1
บ้านห้วยน้ำขาว 0
บ้านเหล่าหญ้า 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : เขาค้อ
  นิเทศ
ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1
บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1
บ้านหนองแม่นา 1
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 1