Nited-Report

ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เข้าสู่ระบบ

สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
แยกตามกลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่มโรงเรียน


(1) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย
  นิเทศ
บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0
บ้านตาดข่าพัฒนา 0
บ้านโป่งสามขา 0
บ้านวังก้นหวด 0
บ้านวังขอน 0
บ้านวังเวินพัฒนา 0
บ้านศิลา 1
บ้านสงเปลือย 0
บ้านหนองเขียว 0
บ้านห้วยข่อย 0
บ้านห้วยผักกูด 0
บ้านหินโง่น 0
บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 0
บ้านอุ่มกะทาด 1
(2) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ
  นิเทศ
บ้านแก่งโตน 1
บ้านท่าผู 0
บ้านนาซำ 0
บ้านน้ำขอบ 0
บ้านน้ำสร้าง 1
บ้านภูผักไซ่ 0
บ้านหนองยาว 0
บ้านหนองเล 0
บ้านหินฮาว 0
(3) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง
  นิเทศ
บ้านโจะโหวะ 1
บ้านดอยน้ำเพียงดิน 0
บ้านตาดกลอย 2
บ้านทับเบิกร่วมใจ 0
บ้านท่าข้าม 0
บ้านนาแซง 0
บ้านน้ำอ้อย 0
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 0
บ้านฝายนาแซง 0
บ้านพร้าว 0
บ้านวังบาล 1
บ้านวังเวิน 0
บ้านหนองบัวแก้ว 0
บ้านห้วยอีจีน 0
บ้านหินกลิ้ง 0
บ้านเหมืองแบ่ง 0
บ้านอีเลิศ 0
วัดทุ่งธงไชย 1
อนุบาลหล่มเก่า 0
(4) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนผาเมือง
  นิเทศ
บ้านกกโอ 0
บ้านดงขวาง 0
บ้านน้ำก้อ 0
บ้านน้ำชุน 0
บ้านฝายวังบอน 0
บ้านฝาย 0
บ้านโสกเดื่อ 0
บ้านหนองไขว่ 1
บ้านหนองปลา 0
บ้านห้วยลาน 0
พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0
วัดหนองปลาซิว 0
(5) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
  นิเทศ
ไทยรัฐวิทยา25 0
บ้านคลองสีฟัน 0
บ้านท่าขาม 1
บ้านธารทิพย์ 0
บ้านบุ่งคล้า 0
บ้านไร่นางาม 0
บ้านลานบ่า 0
บ้านหนองคัน 0
บ้านห้วยคนทา 0
บ้านหัวนา 0
(6) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด
  นิเทศ
บ้านกลาง 2
บ้านช้างตะลูด 2
บ้านซำภู 2
บ้านดงน้ำเดือ 2
บ้านน้ำพุ 2
บ้านป่าบง 2
บ้านร่องกะถิน 2
บ้านห้วยสวิง 2
(7) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง
  นิเทศ
บ้านน้ำคำ 0
บ้านน้ำดุกเหนือ 0
บ้านปากออก 1
บ้านวังยาว 0
บ้านห้วยระหงส์ 0
วัดศรีจันดาธรรม 0
วัดศรีทอง 0
หน้าศูนย์เครืองมือกล 0
(8) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด
  นิเทศ
ชุมชนบ้านติ้ว 1
บ้านท่าโก 0
บ้านท่าช้าง 0
บ้านปากดุก 0
บ้านปากห้วยขอนแก่น 0
บ้านป่าแกเครือ 0
บ้านโป่งช้าง 0
บ้านร่องบง 0
บ้านวังร่อง 0
บ้านส้มเลา 0
บ้านโสก 0
บ้านหนองขาม 0
บ้านห้วยไร่ 0
บ้านหวาย 0
บ้านหัวนาเลา 0
พ่อขุนเมืองอุปถัมภ์ 0
อนุบาลหล่มสัก(ชุมชุนบ้านศรีสะอาด) 0
(9) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง
  นิเทศ
บ้านดงทิพย์ 0
บ้านดอนสว่าง 0
บ้านท่าดินแดง 1
บ้านท่าอิบุญ 0
บ้านบุ่ง 0
บ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 0
บ้านสักหลง 0
บ้านหนองบัว 0
บ้านหนองสว่าง 0
บ้านห้วยกอก 0
(10) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวาง หลักด่าน
  นิเทศ
บ้านซำม่วง 3
บ้านดงคล้อ 3
บ้านฟองใต้ 3
บ้านวังกวาง 4
บ้านหลักด่าน 3
บ้านห้วยกะโปะ 3
บ้านห้วยลาด 3
บ้านห้วยหินลับ 3
(11) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำหนาว
  นิเทศ
บ้านกกกะบก 0
บ้านโคกมน 0
บ้านทรัพย์สว่าง 1
บ้านห้วยสนามทราย 0
บ้านห้วยหญ้าเครือ 0
อนุบาลน้ำหนาว 0
(12) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก
  นิเทศ
บ้านเข็กน้อย 0
บ้านทุ่งสมอ 0
บ้านนายาว 0
บ้านห้วยขอนหาด 1
บ้านห้วยน้ำขาว 0
บ้านเหล่าหญ้า 0
(13) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ
  นิเทศ
ธรรมนูญกองช่างวิทยา 0
บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0
บ้านหนองแม่นา 0
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 0