รายงานผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00 0.00 0.00 73,890.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561) 73,890.00   0.00 73,890.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 02 ค่าเช่าบ้าน 1,031,840.00   0.00 1,031,840.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 1,179,620.00   0.00 1,179,620.00
 

100.00 %

 
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
   -
3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
   -
4.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
4 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 250,000.00   0.00 250,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง 50,000.00   0.00 50,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 300,000.00   0.00 300,000.00
 

100.00 %

 
4.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
6 03 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (1 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
7 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00   0.00 7,500.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
8 03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 270,000.00   0.00 270,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ) 80,000.00   0.00 80,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000.00   0.00 50,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท) 360,000.00   0.00 360,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท) 36,000.00   0.00 36,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท) 48,000.00   0.00 48,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
14 09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท) 36,000.00   0.00 36,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท 480.00   0.00 480.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
16 11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 11,000.00   0.00 11,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 108,520.00   0.00 108,520.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
18 13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ 200,000.00   0.00 200,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
19 14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000.00   0.00 150,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
20 15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ 10,000.00   0.00 10,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
21 01 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 147,400.00   0.00 147,400.00
 

100.00 %

นางเบญจมาศ ทองจา
รวม 1,522,400.00   0.00 1,522,400.00
 

100.00 %

 
4.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
   -
4.4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
22 04 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (1 โครงการย่อย)  
 
22.1) 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00 0.00 0.00 1,871,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
23 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62) 1,871,100.00   0.00 1,871,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 3,742,200.00   0.00 3,742,200.00
 

100.00 %

 
4.5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -
4.6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
   -
4.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -
4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
   -
5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
   -
6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
   -
7.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
   -
8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   -
8.2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   -
8.3 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
   -
8.4 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   -
9.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
   -
10.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
   -
4.9 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
   -
11.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย
   -
8.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
24 ค่าใช้จ่าย แผนงานบูรณาการฯ (1 โครงการย่อย)  
 
24.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00 0.00 0.00 5,880.00
 

100.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
25 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 5,880.00   0.00 5,880.00
 

100.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
รวม 11,760.00   0.00 11,760.00
 

100.00 %

 
8.6 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
   -
23.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
26 ค่าใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ (1 โครงการย่อย)  
 
26.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
27 01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562 100,000.00   0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
28 01 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1 โครงการย่อย)  
 
28.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00 0.00 0.00 1,530,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
29 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62) 1,530,000.00   0.00 1,530,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 3,260,000.00   0.00 3,260,000.00
 

100.00 %