สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
งบลงทุน

เรียงลำดับร้อยละของผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ โรงเรียน งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า
1 บ้านห้วยสวิง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

2 บ้านห้วยสวิงน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

3 บ้านดงน้ำเดือ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

4 บ้านช้างตะลูด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

5 บ้านซำภู 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

6 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชุนบ้านศรีสะอาด) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

7 บ้านท่ากกแก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

8 บ้านท่าโก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

9 บ้านใหม่วิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

10 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

11 บ้านวังมล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

12 บ้านท่าอิบุญ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

13 บ้านดงทิพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

14 บ้านบุ่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

15 บ้านท่าดินแดง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

16 บ้านน้ำก้อ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

17 บ้านฝาย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

18 บ้านดงขวาง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

19 บ้านห้วยลาน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

20 บ้านน้ำชุน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

21 บ้านโสกเดื่อ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

22 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

23 บ้านน้ำอ้อม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

24 บ้านกกโอ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

25 บ้านฝายวังบอน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

26 บ้านหนองปลา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

27 บ้านน้ำเฮี้ย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

28 บ้านกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

29 บ้านน้ำพุ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

30 บ้านร่องกะถิน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

31 บ้านป่าบง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

32 ชุมชนบ้านติ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

33 บ้านหัวนาเลา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

34 บ้านป่าแกเครือ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

35 บ้านหนองขาม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

36 บ้านไร่นางาม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

37 บ้านโสก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

38 บ้านส้มเลา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

39 พ่อขุนเมืองอุปถัมภ์ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

40 บ้านหวาย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

41 บ้านร่องบง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

42 บ้านหนองไผ่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

43 บ้านบุ่งคล้า 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

44 บ้านหัวนา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

45 บ้านปากห้วยด่าน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

46 บ้านหนองคัน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

47 ไทยรัฐวิทยา25 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

48 บ้านห้วยคนทา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

49 บ้านธารทิพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

50 บ้านห้วยระหงส์ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

51 บ้านวังยาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

52 บ้านน้ำคำ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

53 บ้านหนองอ้อ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

54 วัดศรีทอง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

55 หน้าศูนย์เครืองมือกล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

56 บ้านน้ำดุกเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

57 วัดศรีจันดาธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

58 บ้านปากออก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

59 บ้านปากดุก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

60 บ้านฝายนาแซง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

61 บ้านบึง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

62 บ้านห้วยกอก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

63 บ้านท่าขาม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

64 บ้านจางวาง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

65 บ้านลานบ่า 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

66 บ้านคลองสีฟัน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

67 บ้านวังโป่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

68 บ้านนครเดิด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

69 บ้านร่องดู่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

70 บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

71 บ้านหนองบัว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

72 บ้านสักหลง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

73 บ้านดอนสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

74 วัดหนองปลาซิว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

75 บ้านหนองไขว่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

76 บ้านโนนทอง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

77 บ้านหนองสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

78 บ้านโป่งช้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

79 บ้านแก่งยาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

80 บ้านวังขอนดู่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

81 บ้านห้วยไร่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

82 บ้านท่าช้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

83 บ้านวังร่อง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

84 บ้านวังเวินพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

85 บ้านห้วยอีจีน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

86 บ้านวังขอน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

87 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

88 บ้านตาดกลอย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

89 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

90 บ้านตาดข่าพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

91 บ้านน้ำอ้อย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

92 บ้านนาซำ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

93 บ้านอีเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

94 บ้านแก่งโตน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

95 บ้านหนองใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

96 บ้านน้ำสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

97 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

98 บ้านนาแซง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

99 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

100 บ้านพร้าว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

101 บ้านโจะโหวะ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

102 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

103 บ้านวังบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

104 บ้านเหมืองแบ่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

105 บ้านท่าข้าม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

106 บ้านทับเบิกร่วมใจ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

107 บ้านศิลา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

108 บ้านสงเปลือย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

109 บ้านห้วยข่อย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

110 บ้านโป่งสามขา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

111 บ้านหนองเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

112 บ้านหินโง่น 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

113 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

114 บ้านอุ่มกะทาด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

115 บ้านห้วยผักกูด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

116 บ้านวังก้นหวด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

117 อนุบาลหล่มเก่า 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

118 บ้านวังเวิน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

119 บ้านหนองบัวแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

120 บ้านหินกลิ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

121 วัดทุ่งธงไชย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

122 บ้านหินฮาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

123 บ้านหนองยาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

124 บ้านท่าผู 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

125 บ้านภูผักไซ่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

126 บ้านหนองเล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

127 บ้านน้ำขอบ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

128 บ้านห้วยสนามทราย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

129 บ้านโคกมน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

130 บ้านกกกะบก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

131 บ้านทรัพย์สว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

132 บ้านห้วยหญ้าเครือ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

133 อนุบาลน้ำหนาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

134 บ้านซำม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

135 บ้านดงคล้อ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

136 บ้านวังกวาง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

137 บ้านฟองใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

138 บ้านห้วยหินลับ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

139 บ้านหลักด่าน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

140 บ้านห้วยลาด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

141 บ้านห้วยกะโะ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

142 บ้านเข็กน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

143 บ้านห้วยน้ำขาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

144 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

145 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

146 บ้านเหล่าหญ้า 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

147 บ้านห้วยขอนหาด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

148 บ้านนายาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

149 บ้านทุ่งสมอ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

150 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

151 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

152 บ้านหนองแม่นา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

153 บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %