สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 7
เดีอนนี้ 108
เดือนก่อน 41
ปีนี้ 149
ปีก่อน 0

กิจกรรม/โครงการจัดสรร
ข้อมูล - จาก

รหัส

เรื่อง

งบประมาณ

39
01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
2,524,430.00
38
03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
16,852,350.00
37
02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
3,889,215.00
36
01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
1.00
34
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00
33
ค่าใช้จ่าย แผนงานบูรณาการฯ
0.00
32
01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00
31
01 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
0.00
30
01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562
100,000.00
29
ค่าใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์
0.00
28
02 ค่าเช่าบ้าน
1,031,840.00
27
01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00
26
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม)
0.00
25
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
2,131,797.00
24
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
0.00
23
01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00
22
04 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0.00
21
คงเหลือ
192,600.00
20
01 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
147,400.00
19
15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
10,000.00
18
14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
150,000.00
17
13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
200,000.00
16
12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
108,520.00
15
11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00
14
10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
480.00
13
09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00
12
08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท)
48,000.00
11
07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00
10
06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท)
360,000.00
9
05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
50,000.00
8
04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
80,000.00
7
03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
270,000.00
6
02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
50,000.00
5
01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
250,000.00
4
02 งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ)
0.00
3
01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ
0.00
2
01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00
1
03 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
0.00
รายการต่อหน้า
หน้า จาก