สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 7
เดีอนนี้ 108
เดือนก่อน 41
ปีนี้ 149
ปีก่อน 0

เลือก กิจกรรม/โครงการ
ข้อมูล - จาก

รหัส

กิจกรรม/โครงการ

ประเภท

งบประมาณ

ใช้ไปแล้ว

คงเหลือ

วัน เดือน ปีที่จัดสรร

39
01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
2,524,430.00
0.00
2,524,430.00

 ปิดโครงการ 
38
03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
16,852,350.00
0.00
16,852,350.00

 ปิดโครงการ 
37
02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
3,889,215.00
0.00
3,889,215.00

 ปิดโครงการ 
36
01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
1.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
34
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ (school_name)
งบดำเนินงาน
5,880.00
0.00
5,880.00

 ปิดโครงการ 
33
ค่าใช้จ่าย แผนงานบูรณาการฯ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
32
01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,530,000.00
0.00
1,530,000.00

 ปิดโครงการ 
31
01 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
30
01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562 (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
0.00
100,000.00

 ปิดโครงการ 
29
ค่าใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
28
02 ค่าเช่าบ้าน (school_name)
งบดำเนินงาน
1,031,840.00
0.00
1,031,840.00

 ปิดโครงการ 
27
01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
73,890.00
0.00
73,890.00

 ปิดโครงการ 
26
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
25
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561) (school_name)
งบบุคลากร
2,131,797.00
0.00
2,131,797.00

 ปิดโครงการ 
24
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (school_name)
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
23
01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,871,100.00
0.00
1,871,100.00

 ปิดโครงการ 
22
04 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
21
คงเหลือ (school_name)
งบดำเนินงาน
192,600.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
20
01 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (school_name)
งบดำเนินงาน
147,400.00
0.00
147,400.00

 ปิดโครงการ 
19
15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
0.00
10,000.00

 ปิดโครงการ 
18
14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (school_name)
งบดำเนินงาน
150,000.00
0.00
150,000.00

 ปิดโครงการ 
17
13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ (school_name)
งบดำเนินงาน
200,000.00
0.00
200,000.00

 ปิดโครงการ 
16
12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (school_name)
งบดำเนินงาน
108,520.00
0.00
108,520.00

 ปิดโครงการ 
15
11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) (school_name)
งบดำเนินงาน
11,000.00
0.00
11,000.00

 ปิดโครงการ 
14
10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท (school_name)
งบดำเนินงาน
480.00
0.00
480.00

 ปิดโครงการ 
13
09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
36,000.00
0.00
36,000.00

 ปิดโครงการ 
12
08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
48,000.00
0.00
48,000.00

 ปิดโครงการ 
11
07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
36,000.00
0.00
36,000.00

 ปิดโครงการ 
10
06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
360,000.00
0.00
360,000.00

 ปิดโครงการ 
9
05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (school_name)
งบดำเนินงาน
50,000.00
0.00
50,000.00

 ปิดโครงการ 
8
04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ) (school_name)
งบดำเนินงาน
80,000.00
0.00
80,000.00

 ปิดโครงการ 
7
03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
270,000.00
0.00
270,000.00

 ปิดโครงการ 
6
02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง (school_name)
งบดำเนินงาน
50,000.00
0.00
50,000.00

 ปิดโครงการ 
5
01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
250,000.00
0.00
250,000.00

 ปิดโครงการ 
4
02 งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
3
01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
2
01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) (school_name)
งบดำเนินงาน
7,500.00
0.00
7,500.00

 ปิดโครงการ 
1
03 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
รายการต่อหน้า
หน้า จาก