สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 7
เดีอนนี้ 108
เดือนก่อน 41
ปีนี้ 149
ปีก่อน 0

หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล - จาก

วัน เดือน ปี หนังสือ

เรื่อง

รายละเอียด

12/11/2561
01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/11/2561
01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
คลิกอ่ายรายละเอียด
05/11/2561
01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
05/11/2561
02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
05/11/2561
03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
05/11/2561
01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/10/2561
01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
คลิกอ่ายรายละเอียด
30/10/2561
02 ค่าเช่าบ้าน
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
01 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
คงเหลือ
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/10/2561
01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
22/10/2561
01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2561
03 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/10/2561
01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/10/2561
01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/10/2561
02 งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/10/2561
04 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/10/2561
ค่าใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/10/2561
ค่าใช้จ่าย แผนงานบูรณาการฯ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/09/2561
01 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
คลิกอ่ายรายละเอียด
รายการต่อหน้า
หน้า จาก