สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 7
เดีอนนี้ 108
เดือนก่อน 41
ปีนี้ 149
ปีก่อน 0
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
2,131,797.00 0.00 0.00 2,131,797.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 2,131,797.00   0.00 2,131,797.00
 

100.00 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (15 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
270,000.00 0.00 0.00 270,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท)
360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท)
48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
480.00 0.00 0.00 480.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
108,520.00 0.00 0.00 108,520.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
147,400.00 0.00 0.00 147,400.00
 

100.00 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
2.2) คงเหลือ
192,600.00 0.00 0.00 192,600.00
3 03 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
4 04 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (1 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00 0.00 0.00 1,871,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 3,878,600.00   0.00 3,878,600.00
 

100.00 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00 0.00 0.00 73,890.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าเช่าบ้าน 1,031,840.00   0.00 1,031,840.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 1,105,730.00   0.00 1,105,730.00
 

100.00 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00 0.00 0.00 1,530,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 ค่าใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 1,630,000.00   0.00 1,630,000.00
 

100.00 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่าย แผนงานบูรณาการฯ (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00 0.00 0.00 5,880.00
 

100.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
รวม 5,880.00   0.00 5,880.00
 

100.00 %

 
3.งบลงทุน
ไม่มีข้อมูล
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
2,524,430.00 0.00 0.00 2,524,430.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
3,889,215.00 0.00 0.00 3,889,215.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
16,852,350.00 0.00 0.00 16,852,350.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 23,265,995.00   0.00 23,265,995.00
 

100.00 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 6,620,210.00 0.00 % 0.00 100.00 % 6,620,210.00
รวม 32,018,002.00 0.00 % 0.00 100.00 % 32,018,002.00
เงินนอกงบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
เงินเหลือจ่าย
ไม่มีข้อมูล

รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
รวม       0.00