รายงานผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561

1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 1,199,040.00   1,167,813.01 31,226.99
 

2.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ประกันสังคม) 87,000.00   87,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 02 รายการค่าเช่าบ้าน (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1
1,199,040.00 0.00 1,167,813.01 31,226.99
 

2.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
1,380,560.00 0.00 797,000.00 583,560.00
 

42.27 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 1,380,560.00   797,000.00 583,560.00
 

42.27 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 5,246,200.00   4,016,626.02 1,229,573.98
 

23.44 %

 
2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
   -
3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
   -
4.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
5 001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน 3,000,000.00   0.00 3,000,000.00
6 1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List) 400,000.00   800,000.00 -400,000.00
 

-100.00 %

7 18 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 4,400.00   4,400.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
8 06 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า) 50,000.00   50,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
9 11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 109,700.00   49,010.00 60,690.00
 

55.32 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
10 03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 854,100.00   854,022.00 78.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 4,418,200.00   1,757,432.00 2,660,768.00
 

60.22 %

 
4.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
11 01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 1,039,500.00   1,039,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1 226,800.00   221,130.00 5,670.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 015 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (18 โครงการย่อย)  
 
13.1) 01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโคกมน)
91,600.00 89.00 89,000.00 2,511.00
 

2.84 %

 
13.2) 02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำดุกเหนือ)
210,900.00 210.00 210,000.00 690.00
 

0.43 %

 
13.3) 03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านท่าช้าง)
250,000.00 250.00 250,000.00 -250.00
 

0.00 %

 
13.4) 04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำสร้าง)
100,700.00 100.00 100,700.00 -100.00
 

0.00 %

 
13.5) 05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโป่งสามขา)
38,700.00 38.00 38,700.00 -38.00
 

0.00 %

 
13.6) 06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (วัดหนองปลาซิว)
88,600.00 88.00 88,600.00 -88.00
 

0.00 %

 
13.7) 07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านบุ่ง)
100,600.00 100.00 100,600.00 -100.00
 

0.00 %

 
13.8) 08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านดงทิพย์)
80,700.00 80.00 80,700.00 -80.00
 

0.00 %

 
13.9) 09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านเหล่าหญ้า)
163,900.00 163.00 163,900.00 -163.00
 

0.00 %

 
13.10) 10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านฝาย)
23,300.00 23.00 23,300.00 -23.00
 

0.00 %

 
13.11) 11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหลักด่าน)
103,400.00 100.00 100,000.00 3,300.00
 

3.29 %

 
13.12) 12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยหินลับ)
30,700.00 30.00 30,700.00 -30.00
 

0.00 %

 
13.13) 13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านท่าช้าง)
20,600.00 20.00 20,600.00 -20.00
 

0.00 %

 
13.14) 14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหินกลิ้ง)
100,000.00 100.00 100,000.00 -100.00
 

0.00 %

 
13.15) 15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยผักกูด)
58,300.00 58.00 58,300.00 -58.00
 

0.00 %

 
13.16) 16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านสักหลง)
30,900.00 30.00 30,900.00 -30.00
 

0.00 %

 
13.17) 17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านลานบ่า)
39,600.00 39.00 39,600.00 -39.00
 

0.00 %

 
13.18) 18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านภูผักไซ่)
35,500.00 35.00 35,500.00 -35.00
 

0.00 %

14 10 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน 42,800.00   42,800.00 0.00
 

0.00 %

15 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 4,000.00   3,520.00 480.00
 

12.00 %

16 013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน (2 โครงการย่อย)  
 
16.1) 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านโคกมน)
184,680.00 0.00 184,680.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.2) 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านวังกวาง)
157,500.00 0.00 157,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (1 โครงการย่อย)  
 
17.1) 14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท)
6,320.00 0.00 6,320.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
18 007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. (2 โครงการย่อย)  
 
18.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1
226,800.00 0.00 221,130.00 5,670.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
18.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2
226,800.00 0.00 226,800.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
19 012 โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และครูดูแลนักเรียนพักนอน) (7 โครงการย่อย)  
 
19.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
5,764,500.00 0.00 5,603,564.50 160,935.50
 

2.79 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
19.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
5,764,500.00 0.00 5,696,927.12 67,572.88
 

1.17 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
19.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
2,551,500.00 0.00 2,403,562.02 147,937.98
 

5.80 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
19.4) 04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
2,551,500.00 0.00 2,497,001.85 54,498.15
 

2.14 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
19.5) 05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
19.6) 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
19.7) 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
56,700.00 0.00 0.00 56,700.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
20 01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) 5,764,500.00   5,603,564.50 160,935.50
 

2.79 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
21 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) 2,551,500.00   2,403,562.02 147,937.98
 

5.80 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
22 05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) 56,700.00   56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
23 12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
24 01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 91,600.00   178,000.00 -86,400.00
 

-94.32 %

25 02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 210,900.00   420,000.00 -209,100.00
 

-99.15 %

26 03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 250,000.00   500,000.00 -250,000.00
 

-100.00 %

27 04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 100,700.00   201,400.00 -100,700.00
 

-100.00 %

28 05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 38,700.00   77,400.00 -38,700.00
 

-100.00 %

29 06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 88,600.00   177,200.00 -88,600.00
 

-100.00 %

30 07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 100,600.00   201,200.00 -100,600.00
 

-100.00 %

31 08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 80,700.00   161,400.00 -80,700.00
 

-100.00 %

32 09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 163,900.00   327,800.00 -163,900.00
 

-100.00 %

33 10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 23,300.00   46,600.00 -23,300.00
 

-100.00 %

34 11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 103,400.00   200,000.00 -96,600.00
 

-93.42 %

35 12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,700.00   61,400.00 -30,700.00
 

-100.00 %

36 13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 20,600.00   41,200.00 -20,600.00
 

-100.00 %

37 14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 100,000.00   200,000.00 -100,000.00
 

-100.00 %

38 15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 58,300.00   116,600.00 -58,300.00
 

-100.00 %

39 16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,900.00   61,800.00 -30,900.00
 

-100.00 %

40 17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 39,600.00   79,200.00 -39,600.00
 

-100.00 %

41 18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 35,500.00   71,000.00 -35,500.00
 

-100.00 %

42 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 4,900.00   3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

43 01 ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์ 7,000.00   7,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
44 03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 70,200.00   44,884.00 25,316.00
 

36.06 %

นายสละ พาดี
45 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 21,450.00   17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

46 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00   17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
47 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป. 3,800.00   2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
48 19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,000.00   0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
49 29 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศี สพฐ." 7,000.00   0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
50 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 3,000.00   2,956.00 44.00
 

1.47 %

51 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8,100.00   0.00 8,100.00
 

100.00 %

52 04 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220) 55,000.00   55,000.00 0.00
 

0.00 %

ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
53 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8,000.00   4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
54 05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) 30,000.00   18,863.99 11,136.01
 

37.12 %

นางศิวากร คำสนิท
55 01 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 100,000.00   100,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
56 01 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 134,100.00   84,360.00 49,740.00
 

37.09 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 1,077,300.00   1,058,857.39 18,442.61
 

1.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
58 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 1,732,500.00   1,661,625.09 70,874.91
 

4.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
59 02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561) 1,077,300.00   1,077,300.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
60 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561) 693,000.00   693,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
61 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 3,000.00   1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
62 009 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3 โครงการย่อย)  
 
62.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
1,732,500.00 0.00 1,661,625.09 70,874.91
 

4.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
62.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561)
693,000.00 0.00 693,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
62.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
1,732,500.00 0.00 1,732,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
63 13 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 11,200.00   11,200.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
64 07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 65,000.00   37,985.00 27,015.00
 

41.56 %

นางอรจิรา นามวงษา
65 15 ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 58,200.00   58,200.00 0.00
 

0.00 %

นางรินรดา ธนวังศรี
66 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 8,000.00   0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
67 20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 16,500.00   15,750.00 750.00
 

4.55 %

นางสุกัญญา ชุมวงศ์
68 014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,770,300.00   1,622,250.00 148,050.00
 

8.36 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
69 011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา (2 โครงการย่อย)  
 
69.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
1,077,300.00 0.00 1,058,857.39 18,442.61
 

1.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
69.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
1,077,300.00 0.00 1,077,300.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
70 02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61) 5,764,500.00   5,696,927.12 67,572.88
 

1.17 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
71 04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61) 2,551,500.00   2,497,001.85 54,498.15
 

2.14 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
72 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61) 56,700.00   56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
73 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 3,400.00   1,498.00 1,902.00
 

55.94 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
74 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2 226,800.00   226,800.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
75 02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561) 519,750.00   519,750.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
76 008 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (3 โครงการย่อย)  
 
76.1) 01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1
1,039,500.00 0.00 1,039,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
76.2) 02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561)
519,750.00 0.00 519,750.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
76.3) 03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561)
409,500.00 0.00 365,488.52 44,011.48
 

10.75 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
77 08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) 100,000.00   99,988.00 12.00
 

0.01 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
78 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) 1,732,500.00   1,732,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
79 03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561) 409,500.00   365,488.52 44,011.48
 

10.75 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
80 23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้) 3,100.00   2,940.00 160.00
 

5.16 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
81 02 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 130,100.00   0.00 130,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
82 26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 9,200.00   5,696.00 3,504.00
 

38.09 %

นางเสาวณิต กองเงิน
83 27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพฯ (8-9 มิ.ย. 61 โรงแรมรอยัลริเวอร์) 2,500.00   2,500.00 0.00
 

0.00 %

84 30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 ทั่วประเทศ (2-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช) รร.ไทยรัฐ 25 5,800.00   5,800.00 0.00
 

0.00 %

85 28 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 7,000.00   7,000.00 0.00
 

0.00 %

86 09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ) 20,000.00   7,340.00 12,660.00
นางศิวากร คำสนิท
87 10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท) 10,000.00   10,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
88 14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท) 6,320.00   6,320.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
89 12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 40,000.00   31,975.00 8,025.00
 

20.06 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
90 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) 184,680.00   184,680.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
91 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) 157,500.00   157,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
92 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กรกฎาคม 2561) 561,087.00   182,791.65 378,295.35
 

67.42 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
93 018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (11 โครงการย่อย)  
 
93.1) 01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)
21,000.00 0.00 21,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.2) 02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
42,000.00 0.00 24,300.00 17,700.00
 

42.14 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.3) 03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.4) 04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.5) 05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านโคกมน)
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.6) 06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดงคล้อ)
25,000.00 0.00 8,000.00 17,000.00
 

68.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.7) 07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านนายาว)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.8) 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทุ่งสมอ)
30,000.00 0.00 24,000.00 6,000.00
 

20.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.9) 09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านเข็กน้อย)
47,000.00 0.00 47,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.10) 10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านห้วยน้ำขาว)
32,000.00 0.00 32,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
93.11) 11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
94 01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2) 21,000.00   21,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
95 02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 42,000.00   24,300.00 17,700.00
 

42.14 %

กลุ่มนโยบายและแผน
96 03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00   30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
97 04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 20,000.00   20,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
98 05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 35,000.00   35,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
99 06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 25,000.00   8,000.00 17,000.00
 

68.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
100 07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00   30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
101 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00   24,000.00 6,000.00
 

20.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
102 09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 47,000.00   47,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
103 10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 32,000.00   32,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
104 11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00   30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
105 31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (19-21 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา) 1,600.00   1,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 16,000.00   14,000.00 2,000.00
 

12.50 %

นางพจรินทร์ จันทึง
107 15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.) 10,000.00   8,200.00 1,800.00
 

18.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
108 07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 5,000.00   0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
109 13 โครงการสหกรณ์โรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย) 50,000.00   50,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
110 24 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 5,000.00   5,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
111 02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561) 160,383.00   0.00 160,383.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
112 32 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ชำรุดเสียหาย 46,010.00   0.00 46,010.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
113 019 การตรวจและประเมินผลทางวิชาการขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 โครงการย่อย)  
 
113.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
134,100.00 0.00 84,360.00 49,740.00
 

37.09 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
113.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
130,100.00 0.00 0.00 130,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
113.3) 03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3
85,500.00 0.00 0.00 85,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
114 03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 85,500.00   0.00 85,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
115 07 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พช.2 ปี 2561 (ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลชัยนาท 24-25 ก.ย.61) 375,000.00   375,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
116 06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม 625,000.00   314,958.00 310,042.00
 

49.61 %

กลุ่มนโยบายและแผน
117 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61) 56,700.00   0.00 56,700.00
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
118 33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต 6,500.00   6,189.34 310.66
นางสาวนงนุช ลาคำ
119 34 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สพท ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 2,500.00   0.00 2,500.00
นางชื่นจิต เดชรักษา
120 35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 18,000.00   8,060.00 9,940.00
 

55.22 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
121 36 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ computing science 1,258.00   1,258.00 0.00
 

0.00 %

122 021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่) 29,000.00   0.00 29,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
123 37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่) 6,160.00   3,080.00 3,080.00
 

50.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
124 04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ) 950,300.00   950,110.00 190.00
 

0.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 61,685,748.00   60,138,695.96 1,547,052.04
 

2.51 %

 
4.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
   -
4.4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
125 01 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 2,154,600.00   2,152,099.40 2,500.60
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
126 02 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 2,154,600.00   2,135,700.00 18,900.00
 

0.88 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 4,309,200.00   4,287,799.40 21,400.60
 

0.50 %

 
4.5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -
4.6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
   -
4.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -
4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
   -
5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
   -
6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
127 01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 270,000.00   268,953.00 1,047.00
 

0.39 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
128 02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 236,000.00   233,944.00 2,056.00
 

0.87 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
129 04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของ สพท เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 5,000.00   5,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
130 25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,200.00   2,914.00 1,286.00
 

30.62 %

นางกรองแก้ว อินแนน
รวม 515,200.00   510,811.00 4,389.00
 

0.85 %

 
7.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
   -
8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   -
8.2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   -
8.3 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
   -
8.4 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
131 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017) 39,180.00   39,176.00 4.00
 

0.01 %

132 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม. 5,200.00   3,140.00 2,060.00
 

39.62 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
133 009 ค่าใช้จ่ายบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV 527,040.00   0.00 527,040.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
134 21 ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของ สพท ในการประชุม ผอ.สพป. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV (26 ส.ค.61) 52,600.00   52,600.00 0.00
 

0.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
135 23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ 30,000.00   12,380.00 17,620.00
 

58.73 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
รวม 654,020.00   107,296.00 546,724.00
 

83.59 %

 
9.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
   -
10.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
136 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 3,500.00   1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
137 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
138 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) 179,000.00   151,584.00 27,416.00
 

15.32 %

นางปาณชีพ เกษามูล
139 03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 200,000.00   175,375.00 24,625.00
 

12.31 %

นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางเนตรนภา สีอ่อน / จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร / นางสาวนงนุช ลาคำ
รวม 389,500.00   334,717.00 54,783.00
 

14.06 %

 
4.9 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
140 22 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (โรงเรียนดงน้ำเดือ เข้าร่วมประชุม) 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
รวม 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

 
11.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
141 02 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ 24,000.00   24,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
รวม 24,000.00   24,000.00 0.00
 

0.00 %

 
8.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
142 04 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 3,500.00   3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
143 001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 1,530,000.00   1,185,867.51 344,132.49
 

22.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
144 01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 5,880.00   2,946.00 2,934.00
 

49.90 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
145 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00   2,800.00 200.00
 

6.67 %

146 01 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3 130,918.00   113,380.00 17,538.00
 

13.40 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
147 2. การอ่านและข้อสอบกลาง 448,200.00   0.00 448,200.00
148 02 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สพท คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 68,400.00   68,400.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
149 07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning 20,000.00   10,000.00 10,000.00
 

50.00 %

นางพจนา คงสัตรา
150 06 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม 2,300.00   2,296.00 4.00
 

0.17 %

นางพจนา คงสัตรา
151 07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย) 25,000.00   18,290.00 6,710.00
 

26.84 %

รร.บ้านเข็กน้อย
152 05 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา (28 มกราคม 2561) 2,300.00   2,300.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
153 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20,000.00   19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
154 001 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 โครงการย่อย)  
 
154.1) 001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
1,530,000.00 0.00 1,185,867.51 344,132.49
 

22.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
154.2) 002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
1,530,000.00 0.00 1,166,968.16 363,031.84
 

23.73 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
155 002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 1,530,000.00   1,166,968.16 363,031.84
 

23.73 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
156 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 4,900.00   0.00 4,900.00
 

100.00 %

157 10 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร 2,940.00   2,940.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
158 04 โครงการคุณธรรม สพฐ. 253,540.00   253,540.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
159 05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 122,770.00   52,561.00 70,209.00
 

57.19 %

นายสละ พาดี
160 15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at school Powered by kidBright) "รร.โคกมน และ รร.บ้านสงเปลือย) 12,400.00   12,400.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
161 16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล (19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ) 6,800.00   6,800.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
162 17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 5,000.00   2,280.00 2,720.00
 

54.40 %

นางอรจิรา นามวงษา
163 18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561 131,915.00   131,865.00 50.00
 

0.04 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
164 19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล) 14,500.00   13,000.00 1,500.00
 

10.34 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
165 04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 35,000.00   11,496.00 23,504.00
 

67.15 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
166 05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 58,000.00   54,780.00 3,220.00
นางอรจิรา นามวงษา
167 06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 104,500.00   84,460.00 20,040.00
 

19.18 %

นางรินรดา ธนวังศรี
168 07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 100,000.00   64,760.00 35,240.00
 

35.24 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
169 08 โครงการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 21,200.00   21,200.00 0.00
 

0.00 %

นายเทิดชาย สุขโทน
170 06 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท) 18,000.00   18,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
171 22 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมาตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม) 2,940.00   2,940.00 0.00
 

0.00 %

นางอรจิรา นามวงษา
รวม 7,743,903.00   5,682,575.34 2,061,327.66
 

26.62 %

 
8.6 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
172 004 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน 0.00   0.00 0.00
173 005 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) 7,500.00   7,500.00 0.00
174 06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 343,200.00   315,982.00 27,218.00
 

7.93 %

นางปาณชีพ เกษามูล
175 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา 2,200.00   1,368.00 832.00
 

37.82 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
176 006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU) 107,550.00   215,100.00 -107,550.00
 

-100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
177 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม. 5,000.00   5,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นายสมทรง ศรีอุดกัน
178 01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 922,000.00   920,985.00 1,015.00
 

0.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
179 02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม 579,500.00   528,955.00 50,545.00
 

8.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
180 03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ) 90,000.00   57,110.00 32,890.00
 

36.54 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
181 20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 35,000.00   26,140.00 8,860.00
 

25.31 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
รวม 2,091,950.00   2,078,140.00 13,810.00
 

0.66 %