สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
งบลงทุน

เรียงลำดับร้อยละของผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับ โรงเรียน งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า
1 บ้านวังกวาง (6) 770,300.00 263,700.00 770,300.00 -263,700.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 183,120.00 0.00 366,240.00 -183,120.00
 

200.00 %

2 1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 80,580.00 0.00 161,160.00 -80,580.00
 

200.00 %

3 1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 52,500.00 0.00 52,500.00 0.00
 

0.00 %

4 2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) 192,600.00 27/12/2560 30/09/2561 0.00 192,600.00 0.00
 

100.00 %

5 02 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 104,000.00 01/02/2561 30/09/2561 0.00 104,000.00 0.00
 

100.00 %

6 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) 157,500.00 06/07/2561 30/09/2561 0.00 157,500.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 บ้านห้วยสนามทราย (2) 545,500.00 545,500.00 545,500.00 -545,500.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 445,500.00 0.00 891,000.00 -445,500.00
 

200.00 %

2 1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) 100,000.00 0.00 200,000.00 -100,000.00
 

200.00 %

3 วัดหนองปลาซิว (2) 477,600.00 477,600.00 477,600.00 -477,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 389,000.00 0.00 778,000.00 -389,000.00
 

200.00 %

2 06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 88,600.00 0.00 177,200.00 -88,600.00
 

200.00 %

4 บ้านโป่งสามขา (5) 471,380.00 463,880.00 471,380.00 -463,880.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 346,500.00 0.00 693,000.00 -346,500.00
 

200.00 %

2 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 28,120.00 0.00 56,240.00 -28,120.00
 

200.00 %

3 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 50,560.00 0.00 101,120.00 -50,560.00
 

200.00 %

4 05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 38,700.00 0.00 77,400.00 -38,700.00
 

200.00 %

5 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
 

100.00 %

5 บ้านวังมล 445,500.00 445,500.00 445,500.00 -445,500.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 445,500.00 0.00 891,000.00 -445,500.00
 

200.00 %

6 บ้านปากดุก (2) 428,100.00 428,100.00 428,100.00 -428,100.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 273,300.00 0.00 546,600.00 -273,300.00
 

200.00 %

2 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 154,800.00 309,600.00 0.00 -154,800.00
 

0.00 %

7 บ้านโนนทอง (2) 412,680.00 412,680.00 412,680.00 -412,680.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 389,000.00 0.00 778,000.00 -389,000.00
 

200.00 %

2 1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 23,680.00 0.00 47,360.00 -23,680.00
 

200.00 %

8 บ้านดงทิพย์ (4) 349,800.00 349,800.00 349,800.00 -349,800.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 223,600.00 0.00 447,200.00 -223,600.00
 

200.00 %

2 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 28,120.00 0.00 56,240.00 -28,120.00
 

200.00 %

3 08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 80,700.00 0.00 161,400.00 -80,700.00
 

200.00 %

4 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 17,380.00 0.00 34,760.00 -17,380.00
 

200.00 %

9 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) (2) 303,500.00 303,500.00 303,500.00 -303,500.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม 192,500.00 0.00 385,000.00 -192,500.00
 

200.00 %

2 1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 111,000.00 0.00 222,000.00 -111,000.00
 

200.00 %

10 บ้านน้ำคำ 272,100.00 272,100.00 272,100.00 -272,100.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 272,100.00 0.00 544,200.00 -272,100.00
 

200.00 %

11 บ้านท่าช้าง (2) 270,600.00 270,600.00 270,600.00 -270,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 250,000.00 0.00 500,000.00 -250,000.00
 

200.00 %

2 13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 20,600.00 0.00 41,200.00 -20,600.00
 

200.00 %

12 บ้านปากห้วยขอนแก่น 254,600.00 254,600.00 254,600.00 -254,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 254,600.00 0.00 509,200.00 -254,600.00
 

200.00 %

13 บ้านโจะโหวะ (2) 246,700.00 246,700.00 246,700.00 -246,700.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 213,100.00 0.00 426,200.00 -213,100.00
 

200.00 %

2 3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 33,600.00 0.00 67,200.00 -33,600.00
 

200.00 %

14 บ้านป่าบง (2) 217,540.00 217,540.00 217,540.00 -217,540.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 157,500.00 0.00 315,000.00 -157,500.00
 

200.00 %

2 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 60,040.00 0.00 120,080.00 -60,040.00
 

200.00 %

15 บ้านน้ำสร้าง (4) 214,840.00 199,840.00 214,840.00 -199,840.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 5,920.00 0.00 11,840.00 -5,920.00
 

200.00 %

2 04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 100,700.00 0.00 201,400.00 -100,700.00
 

200.00 %

3 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 93,220.00 0.00 186,440.00 -93,220.00
 

200.00 %

4 1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 

0.00 %

16 บ้านลานบ่า (2) 213,800.00 213,800.00 213,800.00 -213,800.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 39,600.00 0.00 79,200.00 -39,600.00
 

200.00 %

2 4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

17 บ้านธารทิพย์ (2) 208,000.00 208,000.00 208,000.00 -208,000.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 37,000.00 0.00 74,000.00 -37,000.00
 

200.00 %

2 3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม) 171,000.00 0.00 342,000.00 -171,000.00
 

200.00 %

18 บ้านร่องบง (2) 200,200.00 174,200.00 200,200.00 -174,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
 

100.00 %

2 3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

19 บ้านดงขวาง 198,000.00 198,000.00 198,000.00 -198,000.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 198,000.00 0.00 396,000.00 -198,000.00
 

200.00 %

20 บ้านหวาย (2) 194,200.00 174,200.00 194,200.00 -174,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

100.00 %

2 8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

21 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า (2) 194,200.00 174,200.00 194,200.00 -174,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

2 04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 20,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 20,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
22 บ้านหนองไผ่ (2) 191,200.00 174,200.00 191,200.00 -174,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00
 

100.00 %

2 5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

23 บ้านหนองแม่นา 188,900.00 188,900.00 188,900.00 -188,900.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 188,900.00 0.00 377,800.00 -188,900.00
 

200.00 %

24 บ้านห้วยกอก 174,200.00 174,200.00 174,200.00 -174,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

25 บ้านคลองสีฟัน 174,200.00 174,200.00 174,200.00 -174,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

26 วัดทุ่งธงไชย (2) 154,400.00 154,400.00 154,400.00 -154,400.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น 139,600.00 0.00 279,200.00 -139,600.00
 

200.00 %

2 1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 14,800.00 0.00 29,600.00 -14,800.00
 

200.00 %

27 บ้านห้วยน้ำขาว (3) 154,200.00 122,200.00 154,200.00 -122,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) 100,000.00 0.00 200,000.00 -100,000.00
 

200.00 %

2 1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 22,200.00 0.00 44,400.00 -22,200.00
 

200.00 %

3 10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 32,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 32,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
28 บ้านดงน้ำเดือ (2) 154,000.00 154,000.00 154,000.00 -154,000.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 59,200.00 0.00 118,400.00 -59,200.00
 

200.00 %

2 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 94,800.00 0.00 189,600.00 -94,800.00
 

200.00 %

29 บ้านห้วยข่อย 150,600.00 150,600.00 150,600.00 -150,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 150,600.00 0.00 301,200.00 -150,600.00
 

200.00 %

30 บ้านป่าแกเครือ 144,800.00 144,800.00 144,800.00 -144,800.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) 144,800.00 0.00 289,600.00 -144,800.00
 

200.00 %

31 บ้านซำภู (2) 143,100.00 143,100.00 143,100.00 -143,100.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 111,500.00 0.00 223,000.00 -111,500.00
 

200.00 %

2 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 31,600.00 0.00 63,200.00 -31,600.00
 

200.00 %

32 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 142,800.00 142,800.00 142,800.00 -142,800.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 142,800.00 0.00 285,600.00 -142,800.00
 

200.00 %

33 บ้านท่าอิบุญ 133,100.00 133,100.00 133,100.00 -133,100.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 133,100.00 0.00 266,200.00 -133,100.00
 

200.00 %

34 บ้านห้วยหญ้าเครือ (2) 104,600.00 29,600.00 104,600.00 -29,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 29,600.00 0.00 59,200.00 -29,600.00
 

200.00 %

2 1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00
 

0.00 %

35 ไทยรัฐวิทยา25 (2) 100,680.00 100,680.00 100,680.00 -100,680.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 53,280.00 0.00 106,560.00 -53,280.00
 

200.00 %

2 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 47,400.00 0.00 94,800.00 -47,400.00
 

200.00 %

36 บ้านบุ่ง 100,600.00 100,600.00 100,600.00 -100,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 100,600.00 0.00 201,200.00 -100,600.00
 

200.00 %

37 บ้านจางวาง 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

100.00 %

38 บ้านนครเดิด 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

39 บ้านวังขอนดู่ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

40 บ้านห้วยลาด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -100,000.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) 100,000.00 0.00 200,000.00 -100,000.00
 

200.00 %

41 บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

42 บ้านนาซำ (2) 95,380.00 95,380.00 95,380.00 -95,380.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 14,800.00 0.00 29,600.00 -14,800.00
 

200.00 %

2 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 80,580.00 0.00 161,160.00 -80,580.00
 

200.00 %

43 บ้านฝาย (2) 88,420.00 88,420.00 88,420.00 -88,420.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 65,120.00 0.00 130,240.00 -65,120.00
 

200.00 %

2 10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 23,300.00 0.00 46,600.00 -23,300.00
 

200.00 %

44 บ้านหนองยาว (2) 87,280.00 87,280.00 87,280.00 -87,280.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 17,760.00 0.00 35,520.00 -17,760.00
 

200.00 %

2 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 69,520.00 0.00 139,040.00 -69,520.00
 

200.00 %

45 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 (2) 70,820.00 70,820.00 70,820.00 -70,820.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 64,900.00 0.00 129,800.00 -64,900.00
 

200.00 %

2 1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 5,920.00 0.00 11,840.00 -5,920.00
 

200.00 %

46 อนุบาลน้ำหนาว 63,200.00 63,200.00 63,200.00 -63,200.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 63,200.00 0.00 126,400.00 -63,200.00
 

200.00 %

47 บ้านสักหลง (2) 62,500.00 62,500.00 62,500.00 -62,500.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,900.00 0.00 61,800.00 -30,900.00
 

200.00 %

2 1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 31,600.00 0.00 63,200.00 -31,600.00
 

200.00 %

48 บ้านหินโง่น 61,600.00 61,600.00 61,600.00 -61,600.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 61,600.00 0.00 123,200.00 -61,600.00
 

200.00 %

49 บ้านอีเลิศ 61,500.00 0.00 61,500.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 61,500.00 0.00 61,500.00 0.00
 

0.00 %

50 บ้านฝายวังบอน 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
 

0.00 %

51 บ้านวังยาว 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -60,000.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List) 60,000.00 0.00 120,000.00 -60,000.00
 

200.00 %

52 บ้านท่าโก 59,400.00 59,400.00 59,400.00 -59,400.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 59,400.00 0.00 118,800.00 -59,400.00
 

200.00 %

53 บ้านหนองขาม 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00
 

100.00 %

54 บ้านห้วยผักกูด 58,300.00 58,300.00 58,300.00 -58,300.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 58,300.00 0.00 116,600.00 -58,300.00
 

200.00 %

55 บ้านดอนสว่าง (2) 56,280.00 56,280.00 56,280.00 -56,280.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 8,880.00 0.00 17,760.00 -8,880.00
 

200.00 %

2 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 47,400.00 0.00 94,800.00 -47,400.00
 

200.00 %

56 บ้านน้ำเฮี้ย 49,500.00 0.00 49,500.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 49,500.00 0.00 49,500.00 0.00
 

0.00 %

57 บ้านหนองบัวแก้ว 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

100.00 %

58 บ้านหนองใหญ่ 43,500.00 0.00 43,500.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 43,500.00 0.00 43,500.00 0.00
 

0.00 %

59 บ้านร่องดู่ 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 

0.00 %

60 บ้านท่าข้าม 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 

0.00 %

61 บ้านเหมืองแบ่ง 40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
 

0.00 %

62 บ้านน้ำขอบ 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 

0.00 %

63 บ้านภูผักไซ่ 35,500.00 35,500.00 35,500.00 -35,500.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 35,500.00 0.00 71,000.00 -35,500.00
 

200.00 %

64 วัดศรีทอง 34,040.00 34,040.00 34,040.00 -34,040.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 34,040.00 0.00 68,080.00 -34,040.00
 

200.00 %

65 บ้านหนองอ้อ 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00
 

0.00 %

66 บ้านแก่งยาว 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00
 

100.00 %

67 บ้านห้วยหินลับ 30,700.00 30,700.00 30,700.00 -30,700.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 30,700.00 0.00 61,400.00 -30,700.00
 

200.00 %

68 บ้านโป่งช้าง 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00
 

100.00 %

69 บ้านหัวนาเลา 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
 

100.00 %

70 บ้านน้ำอ้อม 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

0.00 %

71 บ้านบึง 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

100.00 %

72 บ้านฟองใต้ 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00
 

100.00 %

73 บ้านใหม่วิทยา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
 

100.00 %

74 บ้านท่ากกแก 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

100.00 %

75 บ้านวังเวิน 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
 

100.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
 

100.00 %

76 บ้านวังเวินพัฒนา 100,000.00 0.00 99,920.00 80.00
 

99.92 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน 100,000.00 0.00 99,920.00 80.00
 

0.00 %

77 บ้านนายาว (3) 636,600.00 606,600.00 636,000.00 -606,000.00
 

99.91 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 426,600.00 0.00 852,600.00 -426,000.00
 

199.86 %

2 1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 180,000.00 0.00 360,000.00 -180,000.00
 

200.00 %

3 07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 30,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
78 ธรรมนูญกองช่างวิทยา (4) 360,020.00 329,470.00 359,470.00 -328,920.00
 

99.85 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 102,000.00 0.00 204,000.00 -102,000.00
 

200.00 %

2 1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา 192,500.00 0.00 383,900.00 -191,400.00
 

199.43 %

3 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 35,520.00 0.00 71,040.00 -35,520.00
 

200.00 %

4 11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 30,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
79 บ้านน้ำดุกเหนือ (2) 331,500.00 330,600.00 330,600.00 -329,700.00
 

99.73 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 120,600.00 0.00 241,200.00 -120,600.00
 

200.00 %

2 02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 210,900.00 0.00 420,000.00 -209,100.00
 

199.15 %

80 บ้านบุ่งคล้า 292,800.00 292,000.00 292,000.00 -291,200.00
 

99.73 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 292,800.00 0.00 584,000.00 -291,200.00
 

199.45 %

81 บ้านโคกมน (5) 615,720.00 89,000.00 613,120.00 -86,400.00
 

99.58 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 91,600.00 0.00 178,000.00 -86,400.00
 

194.32 %

2 1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) 208,440.00 0.00 208,440.00 0.00
 

100.00 %

3 01 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 96,000.00 01/02/2561 30/09/2561 0.00 96,000.00 0.00
 

100.00 %

4 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) 184,680.00 06/07/2561 30/09/2561 0.00 184,680.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 35,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 35,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
82 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ (2) 204,200.00 174,200.00 202,700.00 -172,700.00
 

99.27 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 348,400.00 0.00 -174,200.00
 

0.00 %

2 1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 30,000.00 0.00 28,500.00 1,500.00
 

0.00 %

83 บ้านพร้าว 37,000.00 0.00 36,720.00 280.00
 

99.24 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 37,000.00 0.00 36,720.00 280.00
 

99.24 %

84 บ้านทุ่งสมอ (2) 425,500.00 395,500.00 419,500.00 -389,500.00
 

98.59 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 395,500.00 0.00 791,000.00 -395,500.00
 

200.00 %

2 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 24,000.00 6,000.00
 

80.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
85 บ้านหลักด่าน 103,400.00 100,000.00 100,000.00 -96,600.00
 

96.71 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 103,400.00 0.00 200,000.00 -96,600.00
 

193.42 %

86 บ้านทับเบิกร่วมใจ (2) 487,500.00 445,500.00 469,800.00 -427,800.00
 

96.37 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 445,500.00 0.00 891,000.00 -445,500.00
 

200.00 %

2 02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 42,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 24,300.00 17,700.00
 

57.86 %

กลุ่มนโยบายและแผน
87 บ้านห้วยไร่ 27,000.00 0.00 25,500.00 1,500.00
 

94.44 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 27,000.00 0.00 25,500.00 1,500.00
 

94.44 %

88 บ้านดอยน้ำเพียงดิน (4) 3,745,550.00 3,459,050.00 3,489,050.00 -3,202,550.00
 

93.15 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 3,415,500.00 6,318,000.00 0.00 -2,902,500.00
 

0.00 %

2 1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 192,500.00 0.00 385,000.00 -192,500.00
 

200.00 %

3 006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU) 107,550.00 30/04/2561 30/09/2561 215,100.00 0.00 -107,550.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 30,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
89 บ้านเข็กน้อย (4) 1,720,500.00 1,531,700.00 1,578,700.00 -1,389,900.00
 

91.76 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 1,059,300.00 1,835,000.00 0.00 -775,700.00
 

0.00 %

2 4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 214,200.00 0.00 428,400.00 -214,200.00
 

200.00 %

3 1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List) 400,000.00 0.00 800,000.00 -400,000.00
 

200.00 %

4 09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 47,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 47,000.00 0.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
90 บ้านหนองไขว่ (2) 274,900.00 245,900.00 245,900.00 -216,900.00
 

89.45 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 245,900.00 0.00 491,800.00 -245,900.00
 

200.00 %

2 021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่) 29,000.00 13/09/2561 30/09/2561 0.00 0.00 29,000.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
91 บ้านห้วยระหงส์ (2) 1,118,600.00 978,000.00 978,000.00 -837,400.00
 

87.43 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 3.1 บ้านพักครู 207 938,600.00 1,596,000.00 0.00 -657,400.00
 

0.00 %

2 1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 180,000.00 0.00 360,000.00 -180,000.00
 

200.00 %

92 บ้านแก่งโตน (3) 1,477,800.00 1,290,000.00 1,290,000.00 -1,102,200.00
 

87.29 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 1,059,300.00 1,743,000.00 0.00 -683,700.00
 

0.00 %

2 4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 247,500.00 0.00 495,000.00 -247,500.00
 

200.00 %

3 1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น) 171,000.00 0.00 342,000.00 -171,000.00
 

200.00 %

93 บ้านห้วยขอนหาด (4) 1,650,900.00 1,438,000.00 1,438,000.00 -1,225,100.00
 

87.10 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1,092,900.00 1,760,000.00 0.00 -667,100.00
 

0.00 %

2 4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 342,200.00 0.00 684,400.00 -342,200.00
 

200.00 %

3 1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 186,200.00 0.00 372,400.00 -186,200.00
 

200.00 %

4 1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 29,600.00 0.00 59,200.00 -29,600.00
 

200.00 %

94 บ้านสงเปลือย 1,059,300.00 898,700.00 898,700.00 -738,100.00
 

84.84 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 1,059,300.00 1,797,400.00 0.00 -738,100.00
 

0.00 %

95 บ้านศิลา 634,000.00 533,190.00 533,190.00 -432,380.00
 

84.10 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 634,000.00 1,066,380.00 0.00 -432,380.00
 

0.00 %

96 บ้านฝายนาแซง 174,200.00 146,399.00 146,399.00 -118,598.00
 

84.04 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 174,200.00 292,798.00 0.00 -118,598.00
 

0.00 %

97 บ้านเหล่าหญ้า (2) 4,151,600.00 3,386,120.00 3,386,120.00 -2,620,640.00
 

81.56 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) 3,987,700.00 6,444,440.00 0.00 -2,456,740.00
 

0.00 %

2 09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 163,900.00 0.00 327,800.00 -163,900.00
 

200.00 %

98 บ้านหินกลิ้ง (4) 1,261,500.00 991,399.00 991,399.00 -721,298.00
 

78.59 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1,092,900.00 0.00 1,645,598.00 -552,698.00
 

150.57 %

2 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 37,000.00 0.00 74,000.00 -37,000.00
 

200.00 %

3 14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 100,000.00 0.00 200,000.00 -100,000.00
 

200.00 %

4 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 31,600.00 0.00 63,200.00 -31,600.00
 

200.00 %

99 บ้านห้วยสวิง 3,987,700.00 3,080,000.00 3,080,000.00 -2,172,300.00
 

77.24 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) 3,987,700.00 6,160,000.00 0.00 -2,172,300.00
 

0.00 %

100 บ้านกลาง 1,092,900.00 800,000.00 800,000.00 -507,100.00
 

73.20 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1,092,900.00 0.00 1,600,000.00 -507,100.00
 

146.40 %

101 บ้านห้วยอีจีน (3) 4,117,300.00 3,249,600.00 1,377,600.00 -509,900.00
 

33.46 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) 3,987,700.00 4,368,000.00 0.00 -380,300.00
 

0.00 %

2 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม 29,600.00 0.00 59,200.00 -29,600.00
 

200.00 %

3 3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) 100,000.00 0.00 200,000.00 -100,000.00
 

200.00 %

102 บ้านดงคล้อ 25,000.00 0.00 8,000.00 17,000.00
 

32.00 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 25,000.00 10/08/2561 30/09/2561 0.00 8,000.00 17,000.00
 

32.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
103 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน (3) 2,690,140.00 2,100,808.00 853,907.19 -264,575.19
 

31.74 %

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ วันที่ลงนาม
สัญญา
วันที่ครบ
สัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %ความก้าวหน้า ผู้รับผิดชอบ
1 1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน 2,670,000.00 2,923,435.19 0.00 -253,435.19
 

0.00 %

2 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม 12,640.00 0.00 25,280.00 -12,640.00
 

200.00 %

3 1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 7,500.00 0.00 6,000.00 1,500.00
 

0.00 %

104 บ้านห้วยสวิงน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

105 บ้านช้างตะลูด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

106 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชุนบ้านศรีสะอาด) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

107 บ้านท่าดินแดง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

108 บ้านน้ำก้อ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

109 บ้านห้วยลาน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

110 บ้านน้ำชุน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

111 บ้านโสกเดื่อ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

112 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

113 บ้านกกโอ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

114 บ้านหนองปลา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

115 บ้านน้ำพุ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

116 บ้านร่องกะถิน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

117 ชุมชนบ้านติ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

118 บ้านไร่นางาม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

119 บ้านโสก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

120 บ้านส้มเลา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

121 พ่อขุนเมืองอุปถัมภ์ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

122 บ้านหัวนา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

123 บ้านปากห้วยด่าน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

124 บ้านหนองคัน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

125 บ้านห้วยคนทา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

126 หน้าศูนย์เครืองมือกล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

127 วัดศรีจันดาธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

128 บ้านปากออก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

129 บ้านท่าขาม 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

130 บ้านวังโป่ง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

131 บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

132 บ้านหนองบัว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

133 บ้านหนองสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

134 บ้านวังร่อง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

135 บ้านวังขอน 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

136 บ้านตาดกลอย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

137 บ้านตาดข่าพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

138 บ้านน้ำอ้อย 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

139 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

140 บ้านนาแซง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

141 บ้านวังบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

142 บ้านหนองเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

143 บ้านอุ่มกะทาด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

144 บ้านวังก้นหวด 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

145 อนุบาลหล่มเก่า 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

146 บ้านหินฮาว 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

147 บ้านท่าผู 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

148 บ้านหนองเล 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

149 บ้านกกกะบก 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

150 บ้านทรัพย์สว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

151 บ้านซำม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

152 บ้านห้วยกะโะ 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %

153 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 0.00 0.00 0.00 0.00
 

0.00 %