สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 15
เดีอนนี้ 457
เดือนก่อน 604
ปีนี้ 3,786
ปีก่อน 1,004

กิจกรรม/โครงการจัดสรร
ข้อมูล - จาก

รหัส

เรื่อง

งบประมาณ

1145
09 ค่าโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน myPsd v.8
19,000.00
1144
08 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
364,998.00
1143
07 ค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22,000.00
1142
06 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากร ภายใน สพป.
45,000.00
1141
05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
25,000.00
1140
04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่มลื่น
66,500.00
1139
03 ค่าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประเมินผลงานบุคลากรภายในสำนักงานฯ
18,500.00
1138
02 ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 29-30 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย
25,590.00
1137
01 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง
291,972.00
1136
023 งบประมาณเหลือจ่าย ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.00
1135
05 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบบูรณาการ)
558,200.00
1134
04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ)
950,300.00
1133
03 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม)
2,490.00
1132
5. คงเหลือจากจัดสรร (ยอดเต็ม 343,620 บ) จัดสรร 342,180 บ
1,440.00
1131
37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่)
6,160.00
1130
021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่)
29,000.00
1129
03 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169,680.00
1128
02 ครุภัณฑ์โต๊-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม
483,480.00
1127
01 ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม
377,400.00
1126
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
0.00
1125
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม)
0.00
1124
02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (ประกันสังคม)
9,570.00
1123
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3
226,190.00
1122
36 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ computing science
1,258.00
1121
35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
18,000.00
1120
34 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สพท ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2,500.00
1119
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต
6,500.00
1118
02 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4,590,000.00
1117
06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
56,700.00
1116
04 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)
11,150,750.00
1115
03 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)
36,346,001.00
1114
25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4,200.00
1113
06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม
625,000.00
1112
07 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พช.2 ปี 2561 (ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลชัยนาท 24-25 ก.ย.61)
375,000.00
1111
03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
854,100.00
1110
03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3
85,500.00
1109
019 การตรวจและประเมินผลทางวิชาการขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.00
1108
32 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ชำรุดเสียหาย
46,010.00
1107
020 กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561
200,000.00
1106
02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561)
160,383.00
1105
24 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2
2,200.00
1104
23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ
30,000.00
1103
04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของ สพท เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
5,000.00
1102
22 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมาตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม)
2,940.00
1101
21 ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของ สพท ในการประชุม ผอ.สพป. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV (26 ส.ค.61)
52,600.00
1100
009 ค่าใช้จ่ายบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV
527,040.00
1099
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
35,000.00
1098
06 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท)
18,000.00
1097
04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ
114,450.00
1095
24 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
5,000.00
1094
08 โครงการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
21,200.00
1093
07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
100,000.00
1092
06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
104,500.00
1091
05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
58,000.00
1090
04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
35,000.00
1089
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล)
14,500.00
1088
18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561
131,915.00
1087
13 โครงการสหกรณ์โรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
50,000.00
1086
07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561
5,000.00
1085
15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.)
10,000.00
1084
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
16,000.00
1083
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
5,000.00
1082
16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล (19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ)
6,800.00
1081
008 งบแลกเป้า สพฐ
0.00
1080
31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (19-21 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา)
1,600.00
1079
08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
124,930.00
1078
07 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
20,000.00
1077
06 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ
5,800.00
1076
05 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด
821,700.00
1075
04 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
1,108,070.00
1074
03 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
13,000.00
1073
01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561
44,710.00
1072
02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
14,000.00
1071
11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
30,000.00
1070
10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
32,000.00
1069
09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
47,000.00
1068
08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
30,000.00
1067
07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
30,000.00
1066
06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
25,000.00
1065
05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
35,000.00
1064
04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
20,000.00
1063
03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
30,000.00
1062
02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
42,000.00
1061
01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)
21,000.00
1060
018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ
0.00
1059
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at school Powered by kidBright) "รร.โคกมน และ รร.บ้านสงเปลือย)
12,400.00
1058
14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
4,900.00
1057
30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 ทั่วประเทศ (2-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช) รร.ไทยรัฐ 25
5,800.00
1056
29 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศี สพฐ."
7,000.00
1054
01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กรกฎาคม 2561)
561,087.00
1053
017 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.00
1052
4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561)
157,500.00
1051
3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561)
184,680.00
1050
03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ)
90,000.00
1049
02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม
579,500.00
1048
01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561
922,000.00
1047
007 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561
0.00
1046
05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม
122,770.00
1045
04 โครงการคุณธรรม สพฐ.
253,540.00
1044
07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning
20,000.00
1043
02 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สพท คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
68,400.00
1042
05 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา (28 มกราคม 2561)
2,300.00
1041
02 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ
24,000.00
1040
02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท)
236,000.00
1039
02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11,000.00
1038
03 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
21,365.00
1037
06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน
47,580.00
1036
01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
6,200.00
1035
03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
200,000.00
1034
02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
179,000.00
1033
01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
55,744.00
1032
022 เงินเหลือจ่าย งบจัดการศึกษาตามภารกิจ ของ สพป. (ที่ ศธ04002/ว5463 ลว. 6 ธ.ค. 60)
0.00
1031
12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
40,000.00
1030
11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
109,700.00
1029
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.
5,000.00
1028
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม.
5,200.00
1027
14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท)
6,320.00
1026
10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท)
10,000.00
1025
09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ)
20,000.00
1024
12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5,500.00
1023
10 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
2,940.00
1022
28 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
7,000.00
1021
09 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่าวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
3,000.00
1019
03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
30,000.00
1018
27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพฯ (8-9 มิ.ย. 61 โรงแรมรอยัลริเวอร์)
2,500.00
1017
26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
9,200.00
1016
02 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
130,100.00
1015
23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้)
3,100.00
1014
19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7,000.00
1012
02 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2
2,154,600.00
1011
03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561)
409,500.00
1010
10 คงเหลือ ครั้งที่ 2 (ศธ 04002/ว1838 ลว 8 พ.ค. 61)
13,420.00
1009
05 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
300,000.00
1008
04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
10,000.00
1007
03 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท)
14,000.00
1006
02 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
15,000.00
1005
01 โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป พช 2
110,000.00
1004
004 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับทำโครงการ) ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000 บาท / ครั้งที่ 3 จำนวน 310,000 บาท และครั้งที่ 4 จำนวน 1,000,000 บาท
0.00
1003
12 พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ school Notes
20,000.00
1002
10 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายใน สพป.
50,000.00
1001
11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00
1000
09 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00
999
08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท)
30,000.00
998
07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท)
37,500.00
997
06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท)
32,500.00
996
05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท)
320,000.00
995
04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ
4,500.00
994
03 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
54,500.00
993
02 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00
992
01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
320,000.00
991
003 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3
0.00
990
02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
1,305,100.00
989
01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
691,200.00
988
016 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.00
987
คงเหลือ
6,715.00
986
13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
31,380.00
985
12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
117,850.00
981
02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง)
448,200.00
980
006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU)
107,550.00
979
08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา
2,200.00
978
010 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0.00
977
006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ)
0.00
976
02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
1,380,560.00
975
02 รายการค่าเช่าบ้าน
0.00
974
002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย)
0.00
972
03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
1,732,500.00
971
002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
1,530,000.00
970
001 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
0.00
969
06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
343,200.00
968
08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
100,000.00
967
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
2,742,000.00
966
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
0.00
964
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ประกันสังคม)
87,000.00
963
22 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (โรงเรียนดงน้ำเดือ เข้าร่วมประชุม)
3,000.00
962
02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561)
519,750.00
961
008 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
0.00
958
21 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน และเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค
10,000.00
957
11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
50,420.00
956
10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
67,330.00
955
01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561
7,000.00
954
02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2
226,800.00
953
007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.
0.00
952
24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3,400.00
951
06 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า)
50,000.00
950
06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61)
56,700.00
949
04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
2,551,500.00
948
02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
5,764,500.00
946
18 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4,400.00
945
02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
1,077,300.00
944
011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา
0.00
943
014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,770,300.00
942
20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
16,500.00
941
17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE
8,000.00
940
09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
93,000.00
939
08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561
96,690.00
938
07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
103,000.00
937
06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น
21,230.00
935
16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
3,500.00
934
08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2,322.00
932
009 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
0.00
931
05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2
257,000.00
930
04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561”
18,640.00
929
03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
31,270.00
928
02. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
199,535.00
927
01.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
124,220.00
926
15 ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
58,200.00
925
01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20,000.00
924
02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561)
693,000.00
923
14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
3,000.00
922
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
496,000.00
921
13 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
11,200.00
920
07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
65,000.00
919
ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
7,500.00
895
01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
1,732,500.00
894
01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
1,077,300.00
893
07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
25,000.00
892
01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท)
270,000.00
891
06 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม
2,300.00
889
01 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
134,100.00
888
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2561
2,361,800.00
887
05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
30,000.00
886
01 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
100,000.00
885
02.ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)
9,673,983.00
884
02 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
104,000.00
883
01 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
96,000.00
881
03 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
0.00
880
005 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
7,500.00
879
09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
8,000.00
878
04 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
55,000.00
877
06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
8,100.00
876
02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
3,000.00
875
003 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (โครงการ)
0.00
874
005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ)
0.00
873
4. โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ
5,800.00
872
3. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน
13,000.00
871
2. โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด
821,700.00
870
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
1,108,070.00
868
2. การอ่านและข้อสอบกลาง
448,200.00
867
01 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3
130,918.00
865
2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560)
192,600.00
864
1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560)
208,440.00
863
2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
100,000.00
862
2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
100,000.00
861
2.04 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น)
100,000.00
860
2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
100,000.00
859
2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
100,000.00
858
2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
100,000.00
857
1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
20,000.00
856
1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
60,000.00
855
1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
42,000.00
854
1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
30,000.00
853
1.30 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา)
39,000.00
852
1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
7,500.00
851
1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
61,500.00
850
2.27 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านล้มเลา สาขาร่องคูใต้)
40,500.00
849
1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
75,000.00
848
1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
43,500.00
847
1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
15,000.00
846
1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
33,000.00
845
1.22 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านภูปูน)
10,500.00
844
1.21 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านขี้นาค)
15,000.00
843
1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
42,000.00
842
1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
40,500.00
841
1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
52,500.00
840
1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
36,000.00
839
1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
49,500.00
838
1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
19,500.00
837
1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
24,000.00
836
1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
16,500.00
835
1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
48,000.00
834
1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
37,000.00
833
1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
1,000.00
832
1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
12,000.00
831
1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
9,000.00
830
1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
20,000.00
829
1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
27,000.00
828
1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
31,000.00
827
1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
17,000.00
826
1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
26,000.00
825
1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
27,000.00
824
1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
59,000.00
823
004 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
0.00
822
12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน
3,000.00
821
05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
56,700.00
820
03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
2,551,500.00
819
01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
5,764,500.00
818
012 โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และครูดูแลนักเรียนพักนอน)
0.00
817
01 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1
2,154,600.00
811
002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.)
1,225,000.00
810
03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป.
3,800.00
808
02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18,000.00
807
06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"
21,450.00
806
03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
70,200.00
805
01 ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์
7,000.00
804
05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
4,900.00
803
02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3,000.00
802
01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
5,880.00
801
03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017)
39,180.00
800
3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม)
171,000.00
799
3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
33,600.00
798
3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List)
100,000.00
796
1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
154,800.00
795
1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
31,600.00
794
1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
69,520.00
793
1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
31,600.00
792
1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
60,040.00
791
1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
93,220.00
790
1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
80,580.00
789
1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
12,640.00
788
1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
47,400.00
787
1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
94,800.00
786
1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
17,380.00
785
1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
47,400.00
784
ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ
1,236,980.00
783
9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
782
8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
781
7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
780
6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
779
5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
778
4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
777
3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
776
2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
775
1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
174,200.00
774
18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
35,500.00
773
17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
39,600.00
772
16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
30,900.00
771
15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
58,300.00
770
14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
100,000.00
769
13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
20,600.00
768
12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
30,700.00
767
11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
103,400.00
766
10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
23,300.00
765
09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
163,900.00
764
08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
80,700.00
763
07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
100,600.00
762
06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
88,600.00
761
05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
38,700.00
760
04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
100,700.00
759
03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
250,000.00
758
02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
210,900.00
757
01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
91,600.00
716
1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
80,580.00
715
1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
22,200.00
714
1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
111,000.00
713
1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น)
171,000.00
712
1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
50,560.00
711
1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
180,000.00
710
1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
29,600.00
709
1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
28,120.00
708
1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List)
400,000.00
707
1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List)
100,000.00
706
1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List)
100,000.00
705
1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
186,200.00
704
1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร
61,600.00
703
1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
63,200.00
702
1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
8,880.00
701
1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
34,040.00
700
1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
17,760.00
699
1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
5,920.00
698
1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
5,920.00
697
1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
65,120.00
696
1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
14,800.00
695
1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
23,680.00
694
1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
28,120.00
693
1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
37,000.00
692
1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
192,500.00
691
1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
180,000.00
690
1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
183,120.00
689
1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
31,600.00
688
1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
29,600.00
687
1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
35,520.00
686
1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List)
60,000.00
685
1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List)
100,000.00
684
1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม
192,500.00
683
1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา
192,500.00
682
1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
37,000.00
681
1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
59,200.00
680
1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
53,280.00
679
1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
14,800.00
678
1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
29,600.00
677
ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม
3,216,520.00
676
01.ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%)
23,427,440.00
675
01 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
0.00
674
01.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
3,950,000.00
673
02 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
3,950,000.00
672
001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
1,530,000.00
671
4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
142,800.00
670
4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
102,000.00
669
4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
342,200.00
668
4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
426,600.00
667
4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
346,500.00
666
4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
111,500.00
665
4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
445,500.00
664
4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
188,900.00
663
4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
395,500.00
662
4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
247,500.00
661
4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
445,500.00
660
4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
214,200.00
659
3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26
1,059,300.00
658
3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26
1,059,300.00
657
3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
3,987,700.00
656
3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
1,092,900.00
655
3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
3,415,500.00
654
3.1 บ้านพักครู 207
938,600.00
653
2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
120,600.00
652
2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
64,900.00
651
2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
272,100.00
650
2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
59,400.00
649
2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
254,600.00
648
2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
223,600.00
647
2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
133,100.00
646
2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
150,600.00
645
2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
273,300.00
644
2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
245,900.00
643
2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
213,100.00
642
2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
445,500.00
641
2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
198,000.00
640
2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
292,800.00
639
1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น
139,600.00
638
1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
144,800.00
637
1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
157,500.00
636
1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26
1,059,300.00
635
1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
3,987,700.00
634
1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
3,987,700.00
633
1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน
2,670,000.00
632
1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
389,000.00
631
1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
389,000.00
630
1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
634,000.00
629
1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
1,092,900.00
628
1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
1,092,900.00
625
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด
33,653,900.00
624
ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1,567,800.00
623
013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน
401,040.00
622
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
4,000.00
621
04 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
3,500.00
620
10 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
42,800.00
619
015 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
0.00
618
01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1
226,800.00
617
01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1
1,199,040.00
616
4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
100,000.00
615
4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
10,000.00
614
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป.
200,000.00
613
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00
612
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
80,300.00
611
3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน
100,000.00
610
2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท)
36,000.00
609
2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท)
17,220.00
608
2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท)
42,000.00
607
2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท)
36,000.00
606
2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท)
360,000.00
605
1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์
15,000.00
604
1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
200,000.00
603
1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.
468,000.00
602
1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
7,000.00
601
1.10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 40 บาท
480.00
600
1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
50,000.00
599
1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)
8,000.00
598
1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ
10,000.00
597
1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
10,000.00
595
1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00
594
1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
200,000.00
593
1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
100,000.00
592
1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
140,000.00
591
1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน
200,000.00
590
01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1
1,039,500.00
589
001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน
3,000,000.00
588
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
5,758,000.00
รายการต่อหน้า
หน้า จาก