สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 15
เดีอนนี้ 457
เดือนก่อน 604
ปีนี้ 3,786
ปีก่อน 1,004

เลือก กิจกรรม/โครงการ
ข้อมูล - จาก

รหัส

กิจกรรม/โครงการ

ประเภท

งบประมาณ

ใช้ไปแล้ว

คงเหลือ

วัน เดือน ปีที่จัดสรร

1145
09 ค่าโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน myPsd v.8 (school_name)
งบดำเนินงาน
19,000.00
0.00
19,000.00
 เปิดโครงการ 
1144
08 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
364,998.00
0.00
364,998.00
 เปิดโครงการ 
1143
07 ค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (school_name)
งบดำเนินงาน
22,000.00
0.00
22,000.00
 เปิดโครงการ 
1142
06 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากร ภายใน สพป. (school_name)
งบดำเนินงาน
45,000.00
0.00
45,000.00
 เปิดโครงการ 
1141
05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ) (school_name)
งบดำเนินงาน
25,000.00
0.00
25,000.00
 เปิดโครงการ 
1140
04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่มลื่น (school_name)
งบดำเนินงาน
66,500.00
32,568.51
33,931.49
 เปิดโครงการ 
1139
03 ค่าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประเมินผลงานบุคลากรภายในสำนักงานฯ (school_name)
งบดำเนินงาน
18,500.00
0.00
18,500.00
 เปิดโครงการ 
1138
02 ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 29-30 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย (school_name)
งบดำเนินงาน
25,590.00
0.00
25,590.00
 เปิดโครงการ 
1137
01 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง (school_name)
งบดำเนินงาน
291,972.00
106,210.00
185,762.00
 เปิดโครงการ 
1136
023 งบประมาณเหลือจ่าย ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1135
05 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบบูรณาการ) (school_name)
งบดำเนินงาน
558,200.00
558,150.00
50.00
 เปิดโครงการ 
1134
04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ) (school_name)
งบดำเนินงาน
950,300.00
950,110.00
190.00
 เปิดโครงการ 
1133
03 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม) (school_name)
งบดำเนินงาน
2,490.00
0.00
2,490.00
 เปิดโครงการ 
1132
5. คงเหลือจากจัดสรร (ยอดเต็ม 343,620 บ) จัดสรร 342,180 บ (school_name)
งบดำเนินงาน
1,440.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1131
37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่) (school_name)
งบดำเนินงาน
6,160.00
3,080.00
3,080.00
 เปิดโครงการ 
1130
021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่) (บ้านหนองไขว่)
งบดำเนินงาน
29,000.00
0.00
29,000.00
 เปิดโครงการ 
1129
03 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (school_name)
งบลงทุน
169,680.00
0.00
169,680.00

 ปิดโครงการ 
1128
02 ครุภัณฑ์โต๊-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม (school_name)
งบลงทุน
483,480.00
0.00
483,480.00

 ปิดโครงการ 
1127
01 ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม (school_name)
งบลงทุน
377,400.00
0.00
377,400.00

 ปิดโครงการ 
1126
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (school_name)
งบลงทุน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1125
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1124
02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (ประกันสังคม) (school_name)
งบดำเนินงาน
9,570.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1123
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (school_name)
งบบุคลากร
226,190.00
0.00
226,190.00

 ปิดโครงการ 
1122
36 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ computing science (school_name)
งบดำเนินงาน
1,258.00
1,258.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1121
35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (school_name)
งบดำเนินงาน
18,000.00
8,060.00
9,940.00
 เปิดโครงการ 
1120
34 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สพท ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น (school_name)
งบดำเนินงาน
2,500.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1119
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต (school_name)
งบดำเนินงาน
6,500.00
6,189.34
-6,189.34
 เปิดโครงการ 
1118
02 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
4,590,000.00
4,590,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1117
06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
56,700.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1116
04 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) (school_name)
งบเงินอุดหนุน
11,150,750.00
11,150,750.00
-11,150,750.00

 ปิดโครงการ 
1115
03 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) (school_name)
งบเงินอุดหนุน
36,346,001.00
36,346,001.00
-1.00

 ปิดโครงการ 
1114
25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (school_name)
งบดำเนินงาน
4,200.00
2,914.00
1,286.00
 เปิดโครงการ 
1113
06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม (school_name)
งบดำเนินงาน
625,000.00
314,958.00
310,042.00
 เปิดโครงการ 
1112
07 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พช.2 ปี 2561 (ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลชัยนาท 24-25 ก.ย.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
375,000.00
375,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1111
03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 (school_name)
งบดำเนินงาน
854,100.00
854,022.00
78.00
 เปิดโครงการ 
1110
03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 (school_name)
งบดำเนินงาน
85,500.00
0.00
85,500.00
 เปิดโครงการ 
1109
019 การตรวจและประเมินผลทางวิชาการขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1108
32 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ชำรุดเสียหาย (school_name)
งบดำเนินงาน
46,010.00
0.00
46,010.00

 ปิดโครงการ 
1107
020 กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบลงทุน
200,000.00
200,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1106
02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
160,383.00
0.00
160,383.00
 เปิดโครงการ 
1105
24 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
2,200.00
2,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1104
23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ (school_name)
งบดำเนินงาน
30,000.00
12,380.00
17,620.00
 เปิดโครงการ 
1103
04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของ สพท เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (school_name)
งบดำเนินงาน
5,000.00
5,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1102
22 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมาตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม) (school_name)
งบดำเนินงาน
2,940.00
2,940.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1101
21 ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของ สพท ในการประชุม ผอ.สพป. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV (26 ส.ค.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
52,600.00
52,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1100
009 ค่าใช้จ่ายบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV (school_name)
งบดำเนินงาน
527,040.00
0.00
527,040.00

 ปิดโครงการ 
1099
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ (school_name)
งบดำเนินงาน
35,000.00
26,140.00
8,860.00
 เปิดโครงการ 
1098
06 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
18,000.00
18,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1097
04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ (school_name)
งบดำเนินงาน
114,450.00
113,350.00
1,100.00
 เปิดโครงการ 
1095
24 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
5,000.00
5,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1094
08 โครงการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
21,200.00
21,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1093
07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
64,760.00
35,240.00
 เปิดโครงการ 
1092
06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (school_name)
งบดำเนินงาน
104,500.00
84,460.00
20,040.00
 เปิดโครงการ 
1091
05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง (school_name)
งบดำเนินงาน
58,000.00
54,780.00
-54,780.00

 ปิดโครงการ 
1090
04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
35,000.00
11,496.00
23,504.00
 เปิดโครงการ 
1089
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล) (school_name)
งบดำเนินงาน
14,500.00
13,000.00
1,500.00
 เปิดโครงการ 
1088
18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
131,915.00
131,865.00
50.00
 เปิดโครงการ 
1087
13 โครงการสหกรณ์โรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย) (school_name)
งบดำเนินงาน
50,000.00
50,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1086
07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
5,000.00
0.00
5,000.00
 เปิดโครงการ 
1085
15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.) (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
8,200.00
1,800.00
 เปิดโครงการ 
1084
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา (school_name)
งบดำเนินงาน
16,000.00
14,000.00
2,000.00
 เปิดโครงการ 
1083
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น (school_name)
งบดำเนินงาน
5,000.00
2,280.00
2,720.00
 เปิดโครงการ 
1082
16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล (19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ) (school_name)
งบดำเนินงาน
6,800.00
6,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1081
008 งบแลกเป้า สพฐ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1080
31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (19-21 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,600.00
1,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1079
08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) (school_name)
124,930.00
96,270.00
28,660.00
 เปิดโครงการ 
1078
07 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (school_name)
20,000.00
20,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1077
06 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ (school_name)
5,800.00
5,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1076
05 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด (school_name)
821,700.00
821,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1075
04 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี (school_name)
1,108,070.00
1,108,070.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1074
03 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (school_name)
13,000.00
13,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1073
01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561 (school_name)
44,710.00
27,794.00
16,916.00
 เปิดโครงการ 
1072
02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (school_name)
14,000.00
13,500.00
500.00
 เปิดโครงการ 
1071
11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
งบดำเนินงาน
30,000.00
30,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1070
10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านห้วยน้ำขาว)
งบดำเนินงาน
32,000.00
32,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1069
09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านเข็กน้อย)
งบดำเนินงาน
47,000.00
47,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1068
08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทุ่งสมอ)
งบดำเนินงาน
30,000.00
24,000.00
6,000.00
 เปิดโครงการ 
1067
07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านนายาว)
งบดำเนินงาน
30,000.00
30,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1066
06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดงคล้อ)
งบดำเนินงาน
25,000.00
8,000.00
17,000.00

 ปิดโครงการ 
1065
05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านโคกมน)
งบดำเนินงาน
35,000.00
35,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1064
04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
งบดำเนินงาน
20,000.00
20,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1063
03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
งบดำเนินงาน
30,000.00
30,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1062
02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
งบดำเนินงาน
42,000.00
24,300.00
17,700.00

 ปิดโครงการ 
1061
01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2) (school_name)
งบดำเนินงาน
21,000.00
21,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1060
018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1059
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at school Powered by kidBright) "รร.โคกมน และ รร.บ้านสงเปลือย) (school_name)
งบดำเนินงาน
12,400.00
12,400.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1058
14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา (school_name)
งบดำเนินงาน
4,900.00
0.00
4,900.00
 เปิดโครงการ 
1057
30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 ทั่วประเทศ (2-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช) รร.ไทยรัฐ 25 (school_name)
งบดำเนินงาน
5,800.00
5,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1056
29 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศี สพฐ." (school_name)
งบดำเนินงาน
7,000.00
0.00
7,000.00

 ปิดโครงการ 
1054
01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กรกฎาคม 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
561,087.00
182,791.65
378,295.35

 ปิดโครงการ 
1053
017 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1052
4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านวังกวาง)
งบดำเนินงาน
157,500.00
157,500.00
0.00
 เปิดโครงการ 
1051
3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านโคกมน)
งบดำเนินงาน
184,680.00
184,680.00
0.00
 เปิดโครงการ 
1050
03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ) (school_name)
งบดำเนินงาน
90,000.00
57,110.00
32,890.00
 เปิดโครงการ 
1049
02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม (school_name)
งบดำเนินงาน
579,500.00
528,955.00
50,545.00
 เปิดโครงการ 
1048
01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
922,000.00
920,985.00
1,015.00
 เปิดโครงการ 
1047
007 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1046
05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม (school_name)
งบดำเนินงาน
122,770.00
52,561.00
70,209.00
 เปิดโครงการ 
1045
04 โครงการคุณธรรม สพฐ. (school_name)
งบดำเนินงาน
253,540.00
253,540.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1044
07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning (school_name)
งบดำเนินงาน
20,000.00
10,000.00
10,000.00
 เปิดโครงการ 
1043
02 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สพท คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) (school_name)
งบดำเนินงาน
68,400.00
68,400.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1042
05 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา (28 มกราคม 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
2,300.00
2,300.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1041
02 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ (school_name)
งบดำเนินงาน
24,000.00
24,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1040
02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
236,000.00
233,944.00
2,056.00
 เปิดโครงการ 
1039
02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (school_name)
งบดำเนินงาน
11,000.00
8,200.00
2,800.00
 เปิดโครงการ 
1038
03 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (school_name)
งบดำเนินงาน
21,365.00
21,325.00
40.00
 เปิดโครงการ 
1037
06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน (school_name)
งบดำเนินงาน
47,580.00
38,580.00
9,000.00
 เปิดโครงการ 
1036
01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (school_name)
งบดำเนินงาน
6,200.00
5,970.00
230.00
 เปิดโครงการ 
1035
03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) (school_name)
งบดำเนินงาน
200,000.00
175,375.00
24,625.00
 เปิดโครงการ 
1034
02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) (school_name)
งบดำเนินงาน
179,000.00
151,584.00
27,416.00
 เปิดโครงการ 
1033
01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ (school_name)
งบดำเนินงาน
55,744.00
53,722.00
2,022.00
 เปิดโครงการ 
1032
022 เงินเหลือจ่าย งบจัดการศึกษาตามภารกิจ ของ สพป. (ที่ ศธ04002/ว5463 ลว. 6 ธ.ค. 60) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1031
12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) (school_name)
งบดำเนินงาน
40,000.00
31,975.00
8,025.00
 เปิดโครงการ 
1030
11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" (school_name)
งบดำเนินงาน
109,700.00
49,010.00
60,690.00
 เปิดโครงการ 
1029
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม. (school_name)
งบดำเนินงาน
5,000.00
5,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1028
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม. (school_name)
งบดำเนินงาน
5,200.00
3,140.00
2,060.00
 เปิดโครงการ 
1027
14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
6,320.00
6,320.00
400.00
 เปิดโครงการ 
1026
10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
10,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1025
09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ) (school_name)
งบดำเนินงาน
20,000.00
7,340.00
-7,340.00
 เปิดโครงการ 
1024
12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร (school_name)
งบดำเนินงาน
5,500.00
3,440.00
2,060.00
 เปิดโครงการ 
1023
10 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (school_name)
งบดำเนินงาน
2,940.00
2,940.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1022
28 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ (school_name)
งบดำเนินงาน
7,000.00
7,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1021
09 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่าวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000.00
3,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1019
03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (school_name)
งบดำเนินงาน
30,000.00
29,607.00
393.00
 เปิดโครงการ 
1018
27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพฯ (8-9 มิ.ย. 61 โรงแรมรอยัลริเวอร์) (school_name)
งบดำเนินงาน
2,500.00
2,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1017
26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (school_name)
งบดำเนินงาน
9,200.00
5,696.00
3,504.00
 เปิดโครงการ 
1016
02 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
130,100.00
0.00
130,100.00

 ปิดโครงการ 
1015
23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้) (school_name)
งบดำเนินงาน
3,100.00
2,940.00
160.00
 เปิดโครงการ 
1014
19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (school_name)
งบดำเนินงาน
7,000.00
0.00
7,000.00
 เปิดโครงการ 
1012
02 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
2,154,600.00
2,135,700.00
18,900.00

 ปิดโครงการ 
1011
03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
409,500.00
365,488.52
44,011.48

 ปิดโครงการ 
1010
10 คงเหลือ ครั้งที่ 2 (ศธ 04002/ว1838 ลว 8 พ.ค. 61) (school_name)
งบดำเนินงาน
13,420.00
0.00
0.00
 เปิดโครงการ 
1009
05 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
300,000.00
251,560.00
-221,560.00

 ปิดโครงการ 
1008
04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
3,145.00
6,855.00
 เปิดโครงการ 
1007
03 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
14,000.00
14,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1006
02 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด (school_name)
งบดำเนินงาน
15,000.00
15,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1005
01 โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป พช 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
110,000.00
78,582.00
31,418.00

 ปิดโครงการ 
1004
004 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับทำโครงการ) ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000 บาท / ครั้งที่ 3 จำนวน 310,000 บาท และครั้งที่ 4 จำนวน 1,000,000 บาท (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1003
12 พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ school Notes (school_name)
งบดำเนินงาน
20,000.00
20,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
1002
10 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายใน สพป. (school_name)
งบดำเนินงาน
50,000.00
88,110.00
-38,110.00

 ปิดโครงการ 
1001
11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) (school_name)
งบดำเนินงาน
11,000.00
10,900.00
100.00
 เปิดโครงการ 
1000
09 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (school_name)
งบดำเนินงาน
70,000.00
54,256.00
15,744.00

 ปิดโครงการ 
999
08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
30,000.00
15,696.00
14,304.00
 เปิดโครงการ 
998
07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
37,500.00
31,721.53
5,778.47
 เปิดโครงการ 
997
06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
32,500.00
15,583.30
16,916.70
 เปิดโครงการ 
996
05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
320,000.00
251,308.73
68,691.27
 เปิดโครงการ 
995
04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ (school_name)
งบดำเนินงาน
4,500.00
4,024.70
475.30
 เปิดโครงการ 
994
03 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ) (school_name)
งบดำเนินงาน
54,500.00
66,590.00
-12,090.00

 ปิดโครงการ 
993
02 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน (school_name)
งบดำเนินงาน
540,000.00
540,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
992
01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
320,000.00
297,281.00
22,719.00
 เปิดโครงการ 
991
003 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
990
02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
1,305,100.00
1,303,984.00
1,116.00
 เปิดโครงการ 
989
01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
691,200.00
690,900.00
300.00
 เปิดโครงการ 
988
016 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
987
คงเหลือ (school_name)
งบดำเนินงาน
6,715.00
0.00
0.00
 เปิดโครงการ 
986
13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา (school_name)
งบดำเนินงาน
31,380.00
22,215.00
9,165.00
 เปิดโครงการ 
985
12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
117,850.00
18,775.00
99,075.00
 เปิดโครงการ 
981
02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง) (school_name)
งบดำเนินงาน
448,200.00
439,894.00
8,306.00
 เปิดโครงการ 
980
006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU) (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
งบดำเนินงาน
107,550.00
107,550.00
0.00

 ปิดโครงการ 
979
08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา (school_name)
งบดำเนินงาน
2,200.00
1,368.00
832.00
 เปิดโครงการ 
978
010 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
977
006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
976
02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
1,380,560.00
797,000.00
583,560.00
 เปิดโครงการ 
975
02 รายการค่าเช่าบ้าน (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
974
002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
972
03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,732,500.00
1,732,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
971
002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
1,530,000.00
1,166,968.16
363,031.84

 ปิดโครงการ 
970
001 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
969
06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (school_name)
งบดำเนินงาน
343,200.00
315,982.00
27,218.00
 เปิดโครงการ 
968
08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
99,988.00
12.00
 เปิดโครงการ 
967
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (school_name)
งบบุคลากร
2,742,000.00
2,241,150.00
500,850.00

 ปิดโครงการ 
966
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (school_name)
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
964
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ประกันสังคม) (school_name)
งบดำเนินงาน
87,000.00
87,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
963
22 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (โรงเรียนดงน้ำเดือ เข้าร่วมประชุม) (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000.00
3,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
962
02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
519,750.00
519,750.00
0.00

 ปิดโครงการ 
961
008 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
958
21 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน และเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
10,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
957
11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) (school_name)
งบดำเนินงาน
50,420.00
32,985.00
17,435.00
 เปิดโครงการ 
956
10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (school_name)
งบดำเนินงาน
67,330.00
21,405.00
45,925.00
 เปิดโครงการ 
955
01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
7,000.00
6,280.00
720.00
 เปิดโครงการ 
954
02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2 (school_name)
งบดำเนินงาน
226,800.00
226,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
953
007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
952
24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (school_name)
งบดำเนินงาน
3,400.00
1,498.00
1,902.00
 เปิดโครงการ 
951
06 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า) (school_name)
งบดำเนินงาน
50,000.00
50,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
950
06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61) (school_name)
งบดำเนินงาน
56,700.00
56,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
949
04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
2,551,500.00
2,497,001.85
54,498.15

 ปิดโครงการ 
948
02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
5,764,500.00
5,696,927.12
67,572.88

 ปิดโครงการ 
946
18 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (school_name)
งบดำเนินงาน
4,400.00
4,400.00
0.00

 ปิดโครงการ 
945
02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,077,300.00
1,077,300.00
0.00

 ปิดโครงการ 
944
011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
943
014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (school_name)
งบดำเนินงาน
1,770,300.00
1,622,250.00
148,050.00
 เปิดโครงการ 
942
20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
16,500.00
15,750.00
750.00
 เปิดโครงการ 
941
17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE (school_name)
งบดำเนินงาน
8,000.00
0.00
8,000.00
 เปิดโครงการ 
940
09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
93,000.00
51,978.00
41,022.00
 เปิดโครงการ 
939
08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
96,690.00
18,740.00
77,950.00
 เปิดโครงการ 
938
07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (school_name)
งบดำเนินงาน
103,000.00
29,735.00
73,265.00
 เปิดโครงการ 
937
06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น (school_name)
งบดำเนินงาน
21,230.00
16,530.00
4,700.00
 เปิดโครงการ 
935
16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม (school_name)
งบดำเนินงาน
3,500.00
1,478.00
2,022.00
 เปิดโครงการ 
934
08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (school_name)
งบดำเนินงาน
2,322.00
0.00
2,322.00
 เปิดโครงการ 
932
009 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
931
05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2 (school_name)
งบดำเนินงาน
257,000.00
250,000.00
7,000.00
 เปิดโครงการ 
930
04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561” (school_name)
งบดำเนินงาน
18,640.00
1,640.00
17,000.00
 เปิดโครงการ 
929
03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ (school_name)
งบดำเนินงาน
31,270.00
21,730.00
9,540.00
 เปิดโครงการ 
928
02. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ (school_name)
งบดำเนินงาน
199,535.00
199,535.00
0.00

 ปิดโครงการ 
927
01.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220) (school_name)
งบดำเนินงาน
124,220.00
124,220.00
0.00

 ปิดโครงการ 
926
15 ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (school_name)
งบดำเนินงาน
58,200.00
58,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
925
01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (school_name)
งบดำเนินงาน
20,000.00
19,970.00
30.00
 เปิดโครงการ 
924
02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
693,000.00
693,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
923
14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000.00
1,578.00
1,422.00
 เปิดโครงการ 
922
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (school_name)
งบลงทุน
496,000.00
492,900.00
0.00

 ปิดโครงการ 
921
13 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (school_name)
งบดำเนินงาน
11,200.00
11,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
920
07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA (school_name)
งบดำเนินงาน
65,000.00
37,985.00
27,015.00
 เปิดโครงการ 
919
ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (บ้านโป่งสามขา)
งบดำเนินงาน
7,500.00
7,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
895
01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,732,500.00
1,661,625.09
70,874.91

 ปิดโครงการ 
894
01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,077,300.00
1,058,857.39
18,442.61

 ปิดโครงการ 
893
07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย) (school_name)
งบดำเนินงาน
25,000.00
18,290.00
6,710.00
 เปิดโครงการ 
892
01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
270,000.00
268,953.00
1,047.00
 เปิดโครงการ 
891
06 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม (school_name)
งบดำเนินงาน
2,300.00
2,296.00
4.00

 ปิดโครงการ 
889
01 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
134,100.00
84,360.00
49,740.00

 ปิดโครงการ 
888
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2561 (school_name)
งบลงทุน
2,361,800.00
2,340,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
887
05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) (school_name)
งบดำเนินงาน
30,000.00
18,863.99
11,136.01
 เปิดโครงการ 
886
01 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
885
02.ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) (school_name)
งบเงินอุดหนุน
9,673,983.00
9,564,502.00
109,481.00

 ปิดโครงการ 
884
02 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังกวาง)
งบเงินอุดหนุน
104,000.00
104,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
883
01 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านโคกมน)
งบเงินอุดหนุน
96,000.00
96,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
881
03 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
880
005 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (school_name)
งบดำเนินงาน
7,500.00
7,500.00
-7,500.00

 ปิดโครงการ 
879
09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (school_name)
งบดำเนินงาน
8,000.00
4,940.00
3,060.00
 เปิดโครงการ 
878
04 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220) (school_name)
งบดำเนินงาน
55,000.00
55,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
877
06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (school_name)
งบดำเนินงาน
8,100.00
0.00
8,100.00
 เปิดโครงการ 
876
02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000.00
2,956.00
44.00
 เปิดโครงการ 
875
003 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (โครงการ) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
874
005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
873
4. โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ (school_name)
งบดำเนินงาน
5,800.00
0.00
5,800.00

 ปิดโครงการ 
872
3. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน (school_name)
งบดำเนินงาน
13,000.00
0.00
13,000.00

 ปิดโครงการ 
871
2. โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด (school_name)
งบดำเนินงาน
821,700.00
0.00
821,700.00

 ปิดโครงการ 
870
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี (school_name)
งบดำเนินงาน
1,108,070.00
0.00
1,108,070.00

 ปิดโครงการ 
868
2. การอ่านและข้อสอบกลาง (school_name)
งบดำเนินงาน
448,200.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
867
01 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3 (school_name)
งบดำเนินงาน
130,918.00
113,380.00
17,538.00

 ปิดโครงการ 
865
2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านวังกวาง)
งบดำเนินงาน
192,600.00
192,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
864
1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านโคกมน)
งบดำเนินงาน
208,440.00
208,440.00
0.00

 ปิดโครงการ 
863
2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านจางวาง)
งบดำเนินงาน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
862
2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านนครเดิด)
งบดำเนินงาน
100,000.00
100,000.00
-100,000.00

 ปิดโครงการ 
861
2.04 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น) (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
99,997.92
-99,997.92

 ปิดโครงการ 
860
2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังเวินพัฒนา)
งบดำเนินงาน
100,000.00
99,920.00
-99,920.00

 ปิดโครงการ 
859
2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่)
งบดำเนินงาน
100,000.00
100,000.00
-100,000.00

 ปิดโครงการ 
858
2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังขอนดู่)
งบดำเนินงาน
100,000.00
100,000.00
-100,000.00

 ปิดโครงการ 
857
1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำอ้อม)
งบดำเนินงาน
20,000.00
20,000.00
-20,000.00

 ปิดโครงการ 
856
1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฝายวังบอน)
งบดำเนินงาน
60,000.00
60,000.00
-60,000.00

 ปิดโครงการ 
855
1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องดู่)
งบดำเนินงาน
42,000.00
42,000.00
-42,000.00

 ปิดโครงการ 
854
1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
งบดำเนินงาน
30,000.00
28,500.00
-28,500.00

 ปิดโครงการ 
853
1.30 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา) (school_name)
งบดำเนินงาน
39,000.00
39,000.00
-39,000.00

 ปิดโครงการ 
852
1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
งบดำเนินงาน
7,500.00
6,000.00
-6,000.00

 ปิดโครงการ 
851
1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านอีเลิศ)
งบดำเนินงาน
61,500.00
61,500.00
-61,500.00

 ปิดโครงการ 
850
2.27 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านล้มเลา สาขาร่องคูใต้) (school_name)
งบดำเนินงาน
40,500.00
40,500.00
-40,500.00

 ปิดโครงการ 
849
1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
งบดำเนินงาน
75,000.00
75,000.00
-75,000.00

 ปิดโครงการ 
848
1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองใหญ่)
งบดำเนินงาน
43,500.00
43,500.00
-43,500.00

 ปิดโครงการ 
847
1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำสร้าง)
งบดำเนินงาน
15,000.00
15,000.00
-15,000.00

 ปิดโครงการ 
846
1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองอ้อ)
งบดำเนินงาน
33,000.00
33,000.00
-33,000.00

 ปิดโครงการ 
845
1.22 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านภูปูน) (school_name)
งบดำเนินงาน
10,500.00
10,500.00
-10,500.00

 ปิดโครงการ 
844
1.21 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านขี้นาค) (school_name)
งบดำเนินงาน
15,000.00
15,000.00
-15,000.00

 ปิดโครงการ 
843
1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่าข้าม)
งบดำเนินงาน
42,000.00
42,000.00
-42,000.00

 ปิดโครงการ 
842
1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหมืองแบ่ง)
งบดำเนินงาน
40,500.00
40,500.00
-40,500.00

 ปิดโครงการ 
841
1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังกวาง)
งบดำเนินงาน
52,500.00
52,500.00
-52,500.00

 ปิดโครงการ 
840
1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำขอบ)
งบดำเนินงาน
36,000.00
36,000.00
-36,000.00

 ปิดโครงการ 
839
1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำเฮี้ย)
งบดำเนินงาน
49,500.00
49,500.00
-49,500.00

 ปิดโครงการ 
838
1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านบึง)
งบดำเนินงาน
19,500.00
19,500.00
-7,605.00

 ปิดโครงการ 
837
1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหัวนาเลา)
งบดำเนินงาน
24,000.00
24,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
836
1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฟองใต้)
งบดำเนินงาน
16,500.00
16,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
835
1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองบัวแก้ว)
งบดำเนินงาน
48,000.00
48,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
834
1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านพร้าว)
งบดำเนินงาน
37,000.00
36,720.00
280.00

 ปิดโครงการ 
833
1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังเวิน)
งบดำเนินงาน
1,000.00
1,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
832
1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านใหม่วิทยา)
งบดำเนินงาน
12,000.00
12,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
831
1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่ากกแก)
งบดำเนินงาน
9,000.00
9,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
830
1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหวาย)
งบดำเนินงาน
20,000.00
20,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
829
1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านโป่งช้าง)
งบดำเนินงาน
27,000.00
27,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
828
1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านแก่งยาว)
งบดำเนินงาน
31,000.00
31,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
827
1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองไผ่)
งบดำเนินงาน
17,000.00
17,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
826
1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องบง)
งบดำเนินงาน
26,000.00
26,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
825
1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยไร่)
งบดำเนินงาน
27,000.00
25,500.00
1,500.00

 ปิดโครงการ 
824
1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองขาม)
งบดำเนินงาน
59,000.00
59,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
823
004 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
822
12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000.00
3,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
821
05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
56,700.00
56,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
820
03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
2,551,500.00
2,403,562.02
147,937.98

 ปิดโครงการ 
819
01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) (school_name)
งบดำเนินงาน
5,764,500.00
5,603,564.50
160,935.50

 ปิดโครงการ 
818
012 โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และครูดูแลนักเรียนพักนอน) (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
817
01 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
2,154,600.00
2,152,099.40
2,500.60

 ปิดโครงการ 
811
002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (school_name)
งบดำเนินงาน
1,225,000.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
810
03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป. (school_name)
งบดำเนินงาน
3,800.00
2,502.00
1,298.00
 เปิดโครงการ 
808
02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
18,000.00
17,500.00
500.00
 เปิดโครงการ 
807
06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" (school_name)
งบดำเนินงาน
21,450.00
17,450.00
4,000.00
 เปิดโครงการ 
806
03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด (school_name)
งบดำเนินงาน
70,200.00
44,884.00
25,316.00
 เปิดโครงการ 
805
01 ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์ (school_name)
งบดำเนินงาน
7,000.00
7,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
804
05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (school_name)
งบดำเนินงาน
4,900.00
3,900.00
1,000.00
 เปิดโครงการ 
803
02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000.00
2,800.00
200.00
 เปิดโครงการ 
802
01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) (school_name)
งบดำเนินงาน
5,880.00
2,946.00
2,934.00
 เปิดโครงการ 
801
03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017) (school_name)
งบดำเนินงาน
39,180.00
39,176.00
4.00
 เปิดโครงการ 
800
3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม) (บ้านธารทิพย์)
งบลงทุน
171,000.00
171,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
799
3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
งบลงทุน
33,600.00
33,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
798
3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) (บ้านห้วยอีจีน)
งบลงทุน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
796
1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านปากดุก)
งบลงทุน
154,800.00
154,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
795
1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหินกลิ้ง)
งบลงทุน
31,600.00
31,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
794
1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหนองยาว)
งบลงทุน
69,520.00
69,520.00
0.00

 ปิดโครงการ 
793
1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านสักหลง)
งบลงทุน
31,600.00
31,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
792
1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านป่าบง)
งบลงทุน
60,040.00
60,040.00
0.00

 ปิดโครงการ 
791
1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านน้ำสร้าง)
งบลงทุน
93,220.00
93,220.00
0.00

 ปิดโครงการ 
790
1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านนาซำ)
งบลงทุน
80,580.00
80,580.00
0.00

 ปิดโครงการ 
789
1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
งบลงทุน
12,640.00
12,640.00
0.00

 ปิดโครงการ 
788
1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดอนสว่าง)
งบลงทุน
47,400.00
47,400.00
0.00

 ปิดโครงการ 
787
1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
งบลงทุน
94,800.00
94,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
786
1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงทิพย์)
งบลงทุน
17,380.00
17,380.00
0.00

 ปิดโครงการ 
785
1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
งบลงทุน
47,400.00
47,400.00
0.00

 ปิดโครงการ 
784
ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (school_name)
งบลงทุน
1,236,980.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
783
9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
782
8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหวาย)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
781
7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
780
6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยกอก)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
779
5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหนองไผ่)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
778
4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านลานบ่า)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
777
3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านร่องบง)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
776
2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านฝายนาแซง)
งบลงทุน
174,200.00
146,399.00
0.00

 ปิดโครงการ 
775
1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านคลองสีฟัน)
งบลงทุน
174,200.00
174,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
774
18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านภูผักไซ่)
งบดำเนินงาน
35,500.00
35,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
773
17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านลานบ่า)
งบดำเนินงาน
39,600.00
39,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
772
16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านสักหลง)
งบดำเนินงาน
30,900.00
30,900.00
0.00

 ปิดโครงการ 
771
15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยผักกูด)
งบดำเนินงาน
58,300.00
58,300.00
0.00

 ปิดโครงการ 
770
14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหินกลิ้ง)
งบดำเนินงาน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
769
13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านท่าช้าง)
งบดำเนินงาน
20,600.00
20,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
768
12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยหินลับ)
งบดำเนินงาน
30,700.00
30,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
767
11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหลักด่าน)
งบดำเนินงาน
103,400.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
766
10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านฝาย)
งบดำเนินงาน
23,300.00
23,300.00
0.00

 ปิดโครงการ 
765
09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านเหล่าหญ้า)
งบดำเนินงาน
163,900.00
163,900.00
0.00

 ปิดโครงการ 
764
08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านดงทิพย์)
งบดำเนินงาน
80,700.00
80,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
763
07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านบุ่ง)
งบดำเนินงาน
100,600.00
100,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
762
06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (วัดหนองปลาซิว)
งบดำเนินงาน
88,600.00
88,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
761
05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโป่งสามขา)
งบดำเนินงาน
38,700.00
38,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
760
04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำสร้าง)
งบดำเนินงาน
100,700.00
100,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
759
03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านท่าช้าง)
งบดำเนินงาน
250,000.00
250,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
758
02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำดุกเหนือ)
งบดำเนินงาน
210,900.00
210,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
757
01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโคกมน)
งบดำเนินงาน
91,600.00
89,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
716
1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
งบลงทุน
80,580.00
80,580.00
0.00

 ปิดโครงการ 
715
1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยน้ำขาว)
งบลงทุน
22,200.00
22,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
714
1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
งบลงทุน
111,000.00
111,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
713
1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น) (บ้านแก่งโตน)
งบลงทุน
171,000.00
171,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
712
1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
งบลงทุน
50,560.00
50,560.00
0.00

 ปิดโครงการ 
711
1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (บ้านนายาว)
งบลงทุน
180,000.00
180,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
710
1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยขอนหาด)
งบลงทุน
29,600.00
29,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
709
1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
งบลงทุน
28,120.00
28,120.00
0.00

 ปิดโครงการ 
708
1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List) (บ้านเข็กน้อย)
งบดำเนินงาน
400,000.00
400,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
707
1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
งบลงทุน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
706
1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยสนามทราย)
งบลงทุน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
705
1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (บ้านห้วยขอนหาด)
งบลงทุน
186,200.00
186,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
704
1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (บ้านหินโง่น)
งบลงทุน
61,600.00
61,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
703
1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลน้ำหนาว)
งบลงทุน
63,200.00
63,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
702
1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดอนสว่าง)
งบลงทุน
8,880.00
8,880.00
0.00

 ปิดโครงการ 
701
1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดศรีทอง)
งบลงทุน
34,040.00
34,040.00
0.00

 ปิดโครงการ 
700
1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหนองยาว)
งบลงทุน
17,760.00
17,760.00
0.00

 ปิดโครงการ 
699
1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
งบลงทุน
5,920.00
5,920.00
0.00

 ปิดโครงการ 
698
1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านน้ำสร้าง)
งบลงทุน
5,920.00
5,920.00
0.00

 ปิดโครงการ 
697
1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านฝาย)
งบลงทุน
65,120.00
65,120.00
0.00

 ปิดโครงการ 
696
1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดทุ่งธงไชย)
งบลงทุน
14,800.00
14,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
695
1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโนนทอง)
งบลงทุน
23,680.00
23,680.00
0.00

 ปิดโครงการ 
694
1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงทิพย์)
งบลงทุน
28,120.00
28,120.00
0.00

 ปิดโครงการ 
693
1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหินกลิ้ง)
งบลงทุน
37,000.00
37,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
692
1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
งบลงทุน
192,500.00
192,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
691
1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (บ้านห้วยระหงส์)
งบลงทุน
180,000.00
180,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
690
1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
งบลงทุน
183,120.00
183,120.00
0.00

 ปิดโครงการ 
689
1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านซำภู)
งบลงทุน
31,600.00
31,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
688
1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
งบลงทุน
29,600.00
29,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
687
1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
งบลงทุน
35,520.00
35,520.00
0.00

 ปิดโครงการ 
686
1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List) (บ้านวังยาว)
งบลงทุน
60,000.00
60,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
685
1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยน้ำขาว)
งบลงทุน
100,000.00
100,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
684
1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
งบลงทุน
192,500.00
192,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
683
1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
งบลงทุน
192,500.00
191,950.00
0.00

 ปิดโครงการ 
682
1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านธารทิพย์)
งบลงทุน
37,000.00
37,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
681
1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
งบลงทุน
59,200.00
59,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
680
1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
งบลงทุน
53,280.00
53,280.00
0.00

 ปิดโครงการ 
679
1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านนาซำ)
งบลงทุน
14,800.00
14,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
678
1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยอีจีน)
งบลงทุน
29,600.00
29,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
677
ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม (school_name)
งบลงทุน
3,216,520.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
676
01.ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) (school_name)
งบเงินอุดหนุน
23,427,440.00
23,427,440.00
-23,427,440.00

 ปิดโครงการ 
675
01 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
674
01.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 (school_name)
งบเงินอุดหนุน
3,950,000.00
3,925,500.00
24,500.00

 ปิดโครงการ 
673
02 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (school_name)
งบเงินอุดหนุน
3,950,000.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
672
001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
1,530,000.00
1,185,867.51
344,132.49

 ปิดโครงการ 
671
4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
งบลงทุน
142,800.00
142,800.00
142,800.00

 ปิดโครงการ 
670
4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
งบลงทุน
102,000.00
102,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
669
4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
งบลงทุน
342,200.00
342,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
668
4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านนายาว)
งบลงทุน
426,600.00
426,000.00
600.00

 ปิดโครงการ 
667
4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
งบลงทุน
346,500.00
346,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
666
4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
งบลงทุน
111,500.00
111,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
665
4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยสนามทราย)
งบลงทุน
445,500.00
445,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
664
4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองแม่นา)
งบลงทุน
188,900.00
188,900.00
0.00

 ปิดโครงการ 
663
4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทุ่งสมอ)
งบลงทุน
395,500.00
395,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
662
4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านแก่งโตน)
งบลงทุน
247,500.00
247,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
661
4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
งบลงทุน
445,500.00
445,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
660
4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
งบลงทุน
214,200.00
214,200.00
0.00

 ปิดโครงการ 
659
3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านแก่งโตน)
งบลงทุน
1,059,300.00
871,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
658
3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านเข็กน้อย)
งบลงทุน
1,059,300.00
917,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
657
3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านเหล่าหญ้า)
งบลงทุน
3,987,700.00
3,222,220.00
0.00

 ปิดโครงการ 
656
3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านห้วยขอนหาด)
งบลงทุน
1,092,900.00
880,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
655
3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
งบลงทุน
3,415,500.00
3,159,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
654
3.1 บ้านพักครู 207 (บ้านห้วยระหงส์)
งบลงทุน
938,600.00
798,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
653
2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
งบลงทุน
120,600.00
120,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
652
2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
งบลงทุน
64,900.00
64,900.00
0.00

 ปิดโครงการ 
651
2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำคำ)
งบลงทุน
272,100.00
272,100.00
0.00

 ปิดโครงการ 
650
2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าโก)
งบลงทุน
59,400.00
59,400.00
0.00

 ปิดโครงการ 
649
2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
งบลงทุน
254,600.00
254,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
648
2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
งบลงทุน
223,600.00
223,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
647
2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าอิบุญ)
งบลงทุน
133,100.00
133,100.00
0.00

 ปิดโครงการ 
646
2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยข่อย)
งบลงทุน
150,600.00
150,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
645
2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากดุก)
งบลงทุน
273,300.00
273,300.00
0.00

 ปิดโครงการ 
644
2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองไขว่)
งบลงทุน
245,900.00
245,900.00
0.00

 ปิดโครงการ 
643
2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
งบลงทุน
213,100.00
213,100.00
0.00

 ปิดโครงการ 
642
2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
งบลงทุน
445,500.00
445,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
641
2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
งบลงทุน
198,000.00
198,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
640
2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
งบลงทุน
292,800.00
292,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
639
1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น (วัดทุ่งธงไชย)
งบลงทุน
139,600.00
139,600.00
0.00

 ปิดโครงการ 
638
1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) (บ้านป่าแกเครือ)
งบลงทุน
144,800.00
144,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
637
1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (บ้านป่าบง)
งบลงทุน
157,500.00
157,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
636
1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 (บ้านสงเปลือย)
งบลงทุน
1,059,300.00
898,700.00
0.00

 ปิดโครงการ 
635
1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยสวิง)
งบลงทุน
3,987,700.00
3,080,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
634
1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยอีจีน)
งบลงทุน
3,987,700.00
1,248,000.00
1,872,000.00

 ปิดโครงการ 
633
1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
งบลงทุน
2,670,000.00
835,267.19
1,252,900.81

 ปิดโครงการ 
632
1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (บ้านโนนทอง)
งบลงทุน
389,000.00
389,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
631
1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (วัดหนองปลาซิว)
งบลงทุน
389,000.00
389,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
630
1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (บ้านศิลา)
งบลงทุน
634,000.00
533,190.00
0.00

 ปิดโครงการ 
629
1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านหินกลิ้ง)
งบลงทุน
1,092,900.00
822,799.00
0.00

 ปิดโครงการ 
628
1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านกลาง)
งบลงทุน
1,092,900.00
800,000.00
0.00

 ปิดโครงการ 
625
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด (school_name)
งบลงทุน
33,653,900.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
624
ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (school_name)
งบลงทุน
1,567,800.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
623
013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน (school_name)
งบดำเนินงาน
401,040.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
622
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
4,000.00
3,520.00
480.00
 เปิดโครงการ 
621
04 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม (school_name)
งบดำเนินงาน
3,500.00
3,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
620
10 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน (school_name)
งบดำเนินงาน
42,800.00
42,800.00
0.00

 ปิดโครงการ 
619
015 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (school_name)
งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
618
01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
226,800.00
221,130.00
5,670.00
 เปิดโครงการ 
617
01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
1,199,040.00
1,167,813.01
31,226.99
 เปิดโครงการ 
616
4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
98,971.23
1,028.77
 เปิดโครงการ 
615
4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
10,000.00
0.00
 เปิดโครงการ 
614
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป. (school_name)
งบดำเนินงาน
200,000.00
199,370.00
630.00
 เปิดโครงการ 
613
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (school_name)
งบดำเนินงาน
70,000.00
69,290.83
709.17
 เปิดโครงการ 
612
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (school_name)
งบดำเนินงาน
80,300.00
38,605.00
41,695.00
 เปิดโครงการ 
611
3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
60,300.00
39,700.00
 เปิดโครงการ 
610
2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
36,000.00
35,968.00
32.00
 เปิดโครงการ 
609
2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
17,220.00
14,405.00
2,815.00
 เปิดโครงการ 
608
2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
42,000.00
41,931.02
68.98
 เปิดโครงการ 
607
2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
36,000.00
35,829.70
170.30
 เปิดโครงการ 
606
2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท) (school_name)
งบดำเนินงาน
360,000.00
359,849.38
150.62
 เปิดโครงการ 
605
1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์ (school_name)
งบดำเนินงาน
15,000.00
14,800.00
200.00
 เปิดโครงการ 
604
1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (school_name)
งบดำเนินงาน
200,000.00
120,596.50
79,403.50
 เปิดโครงการ 
603
1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. (school_name)
งบดำเนินงาน
468,000.00
405,536.91
62,463.09
 เปิดโครงการ 
602
1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ (school_name)
งบดำเนินงาน
7,000.00
6,631.52
368.48
 เปิดโครงการ 
601
1.10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 40 บาท (school_name)
งบดำเนินงาน
480.00
480.00
0.00

 ปิดโครงการ 
600
1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (school_name)
งบดำเนินงาน
50,000.00
49,800.00
200.00
 เปิดโครงการ 
599
1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์) (school_name)
งบดำเนินงาน
8,000.00
7,830.00
170.00
 เปิดโครงการ 
598
1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
9,800.00
200.00
 เปิดโครงการ 
597
1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (school_name)
งบดำเนินงาน
10,000.00
8,300.00
1,700.00
 เปิดโครงการ 
595
1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน (school_name)
งบดำเนินงาน
540,000.00
540,000.00
0.00
 เปิดโครงการ 
594
1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (school_name)
งบดำเนินงาน
200,000.00
199,221.78
778.22
 เปิดโครงการ 
593
1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (school_name)
งบดำเนินงาน
100,000.00
99,878.00
122.00
 เปิดโครงการ 
592
1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (school_name)
งบดำเนินงาน
140,000.00
84,429.82
55,570.18
 เปิดโครงการ 
591
1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน (school_name)
งบดำเนินงาน
200,000.00
199,985.00
15.00
 เปิดโครงการ 
590
01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (school_name)
งบดำเนินงาน
1,039,500.00
1,039,500.00
0.00

 ปิดโครงการ 
589
001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (school_name)
งบดำเนินงาน
3,000,000.00
0.00
0.00

 ปิดโครงการ 
588
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (school_name)
งบบุคลากร
5,758,000.00
5,757,957.06
42.94

 ปิดโครงการ 
รายการต่อหน้า
หน้า จาก