สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 15
เดีอนนี้ 457
เดือนก่อน 604
ปีนี้ 3,786
ปีก่อน 1,004

หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูล - จาก

วัน เดือน ปี หนังสือ

เรื่อง

รายละเอียด

11/11/2561
03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/10/2561
03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
13/09/2561
021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่)
คลิกอ่ายรายละเอียด
13/09/2561
03 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
13/09/2561
04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
13/09/2561
05 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบบูรณาการ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/09/2561
33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/09/2561
37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่)
คลิกอ่ายรายละเอียด
05/09/2561
34 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สพท ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/09/2561
35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/09/2561
36 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ computing science
คลิกอ่ายรายละเอียด
03/09/2561
02 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/08/2561
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/08/2561
01 ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/08/2561
02 ครุภัณฑ์โต๊-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/08/2561
03 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คลิกอ่ายรายละเอียด
30/08/2561
02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
020 กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
009 ค่าใช้จ่ายบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
32 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ชำรุดเสียหาย
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/08/2561
04 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/08/2561
21 ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของ สพท ในการประชุม ผอ.สพป. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV (26 ส.ค.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/08/2561
23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/08/2561
07 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พช.2 ปี 2561 (ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลชัยนาท 24-25 ก.ย.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/08/2561
06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/08/2561
09 ค่าโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน myPsd v.8
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/08/2561
22 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมาตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/08/2561
04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของ สพท เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/08/2561
24 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล (19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.)
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล)
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/08/2561
07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/08/2561
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/08/2561
13 โครงการสหกรณ์โรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/08/2561
06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/08/2561
08 โครงการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/08/2561
31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (19-21 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/08/2561
30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 ทั่วประเทศ (2-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช) รร.ไทยรัฐ 25
คลิกอ่ายรายละเอียด
07/08/2561
29 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศี สพฐ."
คลิกอ่ายรายละเอียด
07/08/2561
14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
07/08/2561
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at school Powered by kidBright) "รร.โคกมน และ รร.บ้านสงเปลือย)
คลิกอ่ายรายละเอียด
03/08/2561
07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
02/08/2561
03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/07/2561
03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/07/2561
13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/07/2561
06 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/07/2561
017 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/07/2561
01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กรกฎาคม 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/07/2561
24 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/07/2561
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม.
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/07/2561
02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม
คลิกอ่ายรายละเอียด
16/07/2561
10 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
คลิกอ่ายรายละเอียด
12/07/2561
02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
11/07/2561
12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/07/2561
19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/07/2561
03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/07/2561
12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/07/2561
3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/07/2561
4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/07/2561
07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/07/2561
28 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
คลิกอ่ายรายละเอียด
29/06/2561
11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
02 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สพท คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
10 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายใน สพป.
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
12 พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ school Notes
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
01 โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป พช 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
05 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
10 คงเหลือ ครั้งที่ 2 (ศธ 04002/ว1838 ลว 8 พ.ค. 61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/06/2561
05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/06/2561
016 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/06/2561
01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/06/2561
02 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ
คลิกอ่ายรายละเอียด
19/06/2561
10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/06/2561
27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพฯ (8-9 มิ.ย. 61 โรงแรมรอยัลริเวอร์)
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/06/2561
01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/06/2561
03 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/06/2561
09 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่าวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/06/2561
02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/06/2561
04 โครงการคุณธรรม สพฐ.
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/06/2561
05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/06/2561
003 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/06/2561
09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/06/2561
03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
คลิกอ่ายรายละเอียด
31/05/2561
23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้)
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/05/2561
08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/05/2561
02 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/05/2561
007 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/05/2561
01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
11/05/2561
02 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
11/05/2561
02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
02 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
03 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
09 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
004 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับทำโครงการ) ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000 บาท / ครั้งที่ 3 จำนวน 310,000 บาท และครั้งที่ 4 จำนวน 1,000,000 บาท
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
02 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
03 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
03 ค่าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประเมินผลงานบุคลากรภายในสำนักงานฯ
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
06 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากร ภายใน สพป.
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/05/2561
07 ค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกอ่ายรายละเอียด
02/05/2561
03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/05/2561
002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/05/2561
02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/05/2561
01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
30/04/2561
02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
30/04/2561
006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU)
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/04/2561
08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา
คลิกอ่ายรายละเอียด
26/04/2561
02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
26/04/2561
22 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (โรงเรียนดงน้ำเดือ เข้าร่วมประชุม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/04/2561
21 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน และเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/04/2561
08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
คลิกอ่ายรายละเอียด
23/04/2561
06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
คลิกอ่ายรายละเอียด
23/04/2561
26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/04/2561
01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/04/2561
20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
10/04/2561
02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
18 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
06 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า)
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/04/2561
06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
05/04/2561
02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/04/2561
014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกอ่ายรายละเอียด
03/04/2561
17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE
คลิกอ่ายรายละเอียด
26/03/2561
08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
23/03/2561
16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/03/2561
15 ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/03/2561
14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/03/2561
01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คลิกอ่ายรายละเอียด
12/03/2561
02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/03/2561
13 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
คลิกอ่ายรายละเอียด
28/02/2561
07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
คลิกอ่ายรายละเอียด
22/02/2561
07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/02/2561
01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/02/2561
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/02/2561
01 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
12/02/2561
05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
คลิกอ่ายรายละเอียด
12/02/2561
06 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/02/2561
005 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/02/2561
03 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/02/2561
01 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/02/2561
02 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/02/2561
02.ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/02/2561
05 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา (28 มกราคม 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
29/01/2561
09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
26/01/2561
01 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3
คลิกอ่ายรายละเอียด
26/01/2561
06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
26/01/2561
02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง)
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/01/2561
02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/01/2561
04 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
คลิกอ่ายรายละเอียด
19/01/2561
12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
16/01/2561
001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
09/01/2561
03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
คลิกอ่ายรายละเอียด
04/01/2561
01 ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
003 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (โครงการ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
009 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
008 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ประกันสังคม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
010 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
03 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
04 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
05 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
06 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
008 งบแลกเป้า สพฐ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
019 การตรวจและประเมินผลทางวิชาการขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (ประกันสังคม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
5. คงเหลือจากจัดสรร (ยอดเต็ม 343,620 บ) จัดสรร 342,180 บ
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
023 งบประมาณเหลือจ่าย ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/01/2561
08 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/12/2560
013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/12/2560
ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/12/2560
02 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/12/2560
01.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/12/2560
1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560)
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/12/2560
2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560)
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/12/2560
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/12/2560
05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/12/2560
02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/12/2560
04 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
คลิกอ่ายรายละเอียด
14/12/2560
004 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
13/12/2560
10 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
13/12/2560
01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
คงเหลือ
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
022 เงินเหลือจ่าย งบจัดการศึกษาตามภารกิจ ของ สพป. (ที่ ศธ04002/ว5463 ลว. 6 ธ.ค. 60)
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
03 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
07 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ
คลิกอ่ายรายละเอียด
06/12/2560
02 ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 29-30 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย
คลิกอ่ายรายละเอียด
29/11/2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด
คลิกอ่ายรายละเอียด
29/11/2560
01 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
คลิกอ่ายรายละเอียด
24/11/2560
06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"
คลิกอ่ายรายละเอียด
22/11/2560
02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย
คลิกอ่ายรายละเอียด
21/11/2560
01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
20/11/2560
01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/11/2560
03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป.
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/11/2560
ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ
คลิกอ่ายรายละเอียด
15/11/2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/11/2560
01 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
08/11/2560
ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
07/11/2560
01 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
07/11/2560
03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017)
คลิกอ่ายรายละเอียด
02/11/2560
01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
01/11/2560
015 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
29/10/2560
01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
27/10/2560
01.ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%)
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/10/2560
012 โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และครูดูแลนักเรียนพักนอน)
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/10/2560
01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
25/10/2560
05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2560
1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2560
1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2560
1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2560
1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2560
01 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง
คลิกอ่ายรายละเอียด
18/10/2560
04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่มลื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/10/2560
01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/10/2560
3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List)
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/10/2560
3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
17/10/2560
3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
16/10/2560
001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน
คลิกอ่ายรายละเอียด
12/10/2560
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 40 บาท
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป.
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.1 บ้านพักครู 207
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.21 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านขี้นาค)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.22 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านภูปูน)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.27 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านล้มเลา สาขาร่องคูใต้)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.30 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.04 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2. การอ่านและข้อสอบกลาง
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
2. โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
3. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
4. โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
01.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
02. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561”
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
001 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
คลิกอ่ายรายละเอียด
00/00/543
02 รายการค่าเช่าบ้าน
คลิกอ่ายรายละเอียด
รายการต่อหน้า
หน้า จาก