สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 25
เดีอนนี้ 301
เดือนก่อน 0
ปีนี้ 2,428
ปีก่อน 1,004
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
5,758,000.00 0.00 5,757,957.06 42.94
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
2,742,000.00 0.00 2,241,150.00 500,850.00
 

18.27 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 8,500,000.00   7,999,107.06 500,892.94
 

5.89 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (25 โครงการย่อย)  
 
1.1) 1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน
200,000.00 0.00 199,985.00 15.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
140,000.00 0.00 73,312.52 66,687.48
 

47.63 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
100,000.00 0.00 99,878.00 122.00
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
200,000.00 0.00 204,221.78 -4,221.78
 

-2.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00 0.00 540,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
10,000.00 0.00 8,300.00 1,700.00
 

17.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ
10,000.00 0.00 9,800.00 200.00
 

2.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)
8,000.00 0.00 7,830.00 170.00
 

2.13 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
50,000.00 0.00 1,500.00 48,500.00
 

97.00 %

 
1.10) 1.10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 40 บาท
480.00 0.00 240.00 240.00
 

50.00 %

 
1.11) 1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
7,000.00 0.00 6,631.52 368.48
 

5.26 %

 
1.12) 1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.
468,000.00 0.00 405,536.91 62,463.09
 

13.35 %

 
1.13) 1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
200,000.00 0.00 112,825.00 87,175.00
 

43.59 %

 
1.14) 1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์
15,000.00 0.00 14,800.00 200.00
 

1.33 %

 
1.15) 2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท)
360,000.00 0.00 359,849.38 150.62
 

0.04 %

 
1.16) 2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท)
36,000.00 0.00 35,829.70 170.30
 

0.47 %

 
1.17) 2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท)
42,000.00 0.00 41,931.02 68.98
 

0.16 %

 
1.18) 2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท)
17,220.00 0.00 14,405.00 2,815.00
 

16.35 %

 
1.19) 2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 35,968.00 32.00
 

0.09 %

 
1.20) 3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน
100,000.00 0.00 60,300.00 39,700.00
 

39.70 %

 
1.21) 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
80,300.00 0.00 38,605.00 41,695.00
 

51.92 %

นางชื่นจิต เดชรักษา
 
1.22) 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00 0.00 69,290.83 709.17
 

1.01 %

 
1.23) 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป.
200,000.00 0.00 199,370.00 630.00
 

0.32 %

 
1.24) 4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

 
1.25) 4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
100,000.00 0.00 98,971.23 1,028.77
 

1.03 %

2 002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (15 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
124,220.00 0.00 124,220.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
2.2) 02. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
199,535.00 0.00 199,535.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
2.3) 03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
31,270.00 0.00 21,730.00 9,540.00
 

30.51 %

นางศรีชา คำพา
 
2.4) 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561”
18,640.00 0.00 1,640.00 17,000.00
 

91.20 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.5) 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2
257,000.00 0.00 250,000.00 7,000.00
 

2.72 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
2.6) 06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น
21,230.00 0.00 9,230.00 12,000.00
 

56.52 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
2.7) 07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
103,000.00 0.00 0.00 103,000.00
 

100.00 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
2.8) 08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561
96,690.00 0.00 18,200.00 78,490.00
 

81.18 %

นางสุกัญญา ชุมวงค์
 
2.9) 09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
93,000.00 0.00 51,978.00 41,022.00
 

44.11 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 
2.10) 10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
67,330.00 0.00 21,405.00 45,925.00
 

68.21 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
2.11) 11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
50,420.00 0.00 27,985.00 22,435.00
 

44.50 %

นางศิวากร คำสนิท
 
2.12) 12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
117,850.00 0.00 17,975.00 99,875.00
 

84.75 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
2.13) 13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
31,380.00 0.00 22,215.00 9,165.00
 

29.21 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
2.14) 14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท)
6,720.00 0.00 6,320.00 400.00
 

5.95 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
 
2.15) คงเหลือ
6,715.00 0.00 0.00 6,715.00 นางมลธิรา จันทร์มูล
3 003 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 (12 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
320,000.00 0.00 24,070.00 295,930.00
 

92.48 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00 0.00 360,000.00 180,000.00
 

33.33 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.3) 03 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
54,500.00 0.00 36,600.00 17,900.00
 

32.84 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.4) 04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ
4,500.00 0.00 1,167.00 3,333.00
 

74.07 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.5) 05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท)
320,000.00 0.00 193,944.31 126,055.69
 

39.39 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.6) 06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท)
32,500.00 0.00 11,635.30 20,864.70
 

64.20 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.7) 07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท)
37,500.00 0.00 21,901.07 15,598.93
 

41.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.8) 08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท)
30,000.00 0.00 12,164.00 17,836.00
 

59.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.9) 09 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00 0.00 46,046.00 23,954.00
 

34.22 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.10) 10 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายใน สพป.
50,000.00 0.00 27,754.00 22,246.00
 

44.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.11) 11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.12) 12 พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ school Notes
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 004 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 สำหรับทำโครงการ (8 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป พช 2
110,000.00 0.00 34,848.00 75,152.00
 

68.32 %

นางพจนา คงสัตรา
 
4.2) 02 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
4.3) 03 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
 

100.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
4.4) 04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
10,000.00 0.00 3,145.00 6,855.00
 

68.55 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
4.5) 05 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอเสนอโครงการ)
300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 นางกรองแก้ว อินแนน
 
4.6) 06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน
47,580.00 0.00 38,580.00 9,000.00
 

18.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
4.7) 07 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (รออนุมัติโครงการ)
11,510.00 0.00 0.00 11,510.00 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
 
4.8) 09 คงเหลือ
1,910.00 0.00 0.00 1,910.00 กลุ่มนโยบายและแผน
5 005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (32 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
5.2) 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
3,000.00 0.00 2,956.00 44.00
 

1.47 %

 
5.3) 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป.
3,800.00 0.00 2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
 
5.4) 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
4,900.00 0.00 3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

 
5.5) 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
8,100.00 0.00 0.00 8,100.00
 

100.00 %

 
5.6) 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"
21,450.00 0.00 17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

 
5.7) 07 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
134,100.00 0.00 84,360.00 49,740.00
 

37.09 %

 
5.8) 08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2,322.00 0.00 0.00 2,322.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
5.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
8,000.00 0.00 4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
5.10) 10 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
42,800.00 0.00 42,800.00 0.00
 

0.00 %

 
5.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
4,000.00 0.00 3,520.00 480.00
 

12.00 %

 
5.12) 12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
5.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
11,200.00 0.00 11,200.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
 
5.14) 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
3,000.00 0.00 1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
 
5.15) 15 ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
58,200.00 0.00 58,200.00 0.00
 

0.00 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
5.16) 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
3,500.00 0.00 1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
 
5.17) 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
5.18) 18 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4,400.00 0.00 4,400.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
5.19) 19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
5.20) 20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
16,500.00 0.00 15,750.00 750.00
 

4.55 %

นางสุกัญญา ชุมวงศ์
 
5.21) 21 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน และเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
5.22) 22 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (โรงเรียนดงน้ำเดือ เข้าร่วมประชุม)
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
5.23) 23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้)
3,100.00 0.00 2,940.00 160.00
 

5.16 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
5.24) 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3,400.00 0.00 1,498.00 1,902.00
 

55.94 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
5.25) 25 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
130,100.00 0.00 0.00 130,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
5.26) 26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
9,200.00 0.00 5,696.00 3,504.00
 

38.09 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
5.27) 27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพฯ (8-9 มิ.ย. 61 โรงแรมรอยัลริเวอร์)
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

 
5.28) 28 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
 

0.00 %

 
5.29) 29 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศี สพฐ."
7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
5.30) 30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 ทั่วประเทศ (2-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช) รร.ไทยรัฐ 25
5,800.00 0.00 0.00 5,800.00
 

100.00 %

 
5.31) 31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (19-21 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา)
1,600.00 0.00 0.00 1,600.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
5.32) 32 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
6 006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ) (15 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
6.2) 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18,000.00 0.00 17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
 
6.3) 03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
70,200.00 0.00 44,884.00 25,316.00
 

36.06 %

นายสละ พาดี
 
6.4) 04 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
55,000.00 0.00 55,000.00 0.00
 

0.00 %

ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
6.5) 05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
30,000.00 0.00 18,863.99 11,136.01
 

37.12 %

นางศิวากร คำสนิท
 
6.6) 06 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า)
50,000.00 0.00 37,680.00 12,320.00
 

24.64 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
6.7) 07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
65,000.00 0.00 30,340.00 34,660.00
 

53.32 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
6.8) 08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
100,000.00 0.00 100,900.00 -900.00
 

-0.90 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
6.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 นางศิวากร คำสนิท
 
6.10) 10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท)
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
 
6.11) 11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
109,700.00 0.00 11,180.00 98,520.00
 

89.81 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
6.12) 12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
40,000.00 0.00 31,450.00 8,550.00
 

21.38 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
6.13) 13 โครงการสหกรณ์โรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 

100.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
 
6.14) 14 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ 3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของ สพท และสถานศึกษา
16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 นางพจรินทร์ จันทึง
 
6.15) 15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.)
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
7 007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1
226,800.00 0.00 221,130.00 5,670.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2
226,800.00 0.00 151,200.00 75,600.00
 

33.33 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 008 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (3 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1
1,039,500.00 0.00 916,738.52 122,761.48
 

11.81 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.2) 02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561)
519,750.00 0.00 488,250.00 31,500.00
 

6.06 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.3) 03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561)
409,500.00 0.00 346,500.00 63,000.00
 

15.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 009 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3 โครงการย่อย)  
 
9.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
1,732,500.00 0.00 1,661,625.09 70,874.91
 

4.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561)
693,000.00 0.00 693,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
1,732,500.00 0.00 1,386,000.00 346,500.00
 

20.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 010 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (2 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1
2,154,600.00 0.00 2,152,099.40 2,500.60
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.2) 02 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2
2,154,600.00 0.00 1,776,600.00 378,000.00
 

17.54 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา (2 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
1,077,300.00 0.00 1,058,857.39 18,442.61
 

1.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
1,077,300.00 0.00 897,750.00 179,550.00
 

16.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 012 โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และครูดูแลนักเรียนพักนอน) (6 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
5,764,500.00 0.00 5,603,564.50 160,935.50
 

2.79 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
5,764,500.00 0.00 5,147,404.25 617,095.75
 

10.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
2,551,500.00 0.00 2,403,562.02 147,937.98
 

5.80 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.4) 04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
2,551,500.00 0.00 1,660,151.72 891,348.28
 

34.93 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.5) 05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.6) 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61)
56,700.00 0.00 47,250.00 9,450.00
 

16.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน (4 โครงการย่อย)  
 
13.1) 1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านโคกมน)
208,440.00 0.00 208,440.00 0.00
 

0.00 %

 
13.2) 2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านโคกมน)
191,520.00 0.00 0.00 191,520.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.3) 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านวังกวาง)
192,600.00 0.00 192,600.00 0.00
 

0.00 %

 
13.4) 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านวังกวาง)
152,100.00 0.00 0.00 152,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
14 014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,770,300.00   1,441,950.00 328,350.00
 

18.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 015 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (18 โครงการย่อย)  
 
15.1) 01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโคกมน)
91,600.00 89.00 89,000.00 2,600.00
 

2.84 %

 
15.2) 02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำดุกเหนือ)
210,900.00 210.00 210,000.00 900.00
 

0.43 %

 
15.3) 03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านท่าช้าง)
250,000.00 250.00 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 
15.4) 04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำสร้าง)
100,700.00 100.00 100,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.5) 05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโป่งสามขา)
38,700.00 38.00 38,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.6) 06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (วัดหนองปลาซิว)
88,600.00 88.00 88,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.7) 07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านบุ่ง)
100,600.00 100.00 100,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.8) 08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านดงทิพย์)
80,700.00 80.00 80,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.9) 09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านเหล่าหญ้า)
163,900.00 163.00 163,900.00 0.00
 

0.00 %

 
15.10) 10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านฝาย)
23,300.00 23.00 23,300.00 0.00
 

0.00 %

 
15.11) 11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหลักด่าน)
103,400.00 100.00 100,000.00 3,400.00
 

3.29 %

 
15.12) 12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยหินลับ)
30,700.00 30.00 30,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.13) 13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านท่าช้าง)
20,600.00 20.00 20,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.14) 14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหินกลิ้ง)
100,000.00 100.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
15.15) 15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยผักกูด)
58,300.00 58.00 58,300.00 0.00
 

0.00 %

 
15.16) 16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านสักหลง)
30,900.00 30.00 30,900.00 0.00
 

0.00 %

 
15.17) 17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านลานบ่า)
39,600.00 39.00 39,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.18) 18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านภูผักไซ่)
35,500.00 35.00 35,500.00 0.00
 

0.00 %

16 016 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 โครงการย่อย)  
 
16.1) 01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
691,200.00 0.00 660,760.00 30,440.00
 

4.40 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.2) 02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
1,305,100.00 0.00 1,278,816.00 26,284.00
 

2.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 017 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 โครงการย่อย)  
 
17.1) 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
561,087.00 0.00 37,052.50 524,034.50
 

93.40 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
18 018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (11 โครงการย่อย)  
 
18.1) 01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)
21,000.00 0.00 0.00 21,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.2) 02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
42,000.00 0.00 0.00 42,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.3) 03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.4) 04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.5) 05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านโคกมน)
35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.6) 06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดงคล้อ)
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.7) 07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านนายาว)
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.8) 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทุ่งสมอ)
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.9) 09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านเข็กน้อย)
47,000.00 0.00 0.00 47,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.10) 10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านห้วยน้ำขาว)
32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.11) 11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
19 019 เงินเหลือจ่าย งบจัดการศึกษาตามภารกิจ ของ สพป. (ที่ ศธ04002/ว5463 ลว. 6 ธ.ค. 60) (2 โครงการย่อย)  
 
19.1) 01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
55,744.00 0.00 55,744.00 0.00
 

0.00 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
19.2) 02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 44,349,513.00   37,108,979.95 7,240,533.05
 

16.33 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 001 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
1,530,000.00 0.00 1,185,867.51 344,132.49
 

22.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
1,530,000.00 0.00 860,968.16 669,031.84
 

43.73 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย) (19 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
5,880.00 0.00 2,946.00 2,934.00
 

49.90 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3,000.00 0.00 2,800.00 200.00
 

6.67 %

 
2.3) 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017)
39,180.00 0.00 39,176.00 4.00
 

0.01 %

 
2.4) 04 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
2.5) 05 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา (28 มกราคม 2561)
2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
 

100.00 %

นางพจนา คงสัตรา
 
2.6) 06 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม
2,300.00 0.00 2,296.00 4.00
 

0.17 %

นางพจนา คงสัตรา
 
2.7) 07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
25,000.00 0.00 18,290.00 6,710.00
 

26.84 %

รร.บ้านเข็กน้อย
 
2.8) 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา
2,200.00 0.00 1,368.00 832.00
 

37.82 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่าวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
2.10) 10 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
2,940.00 0.00 2,940.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม.
5,200.00 0.00 5,170.00 30.00
 

0.58 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
2.12) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5,500.00 0.00 3,440.00 2,060.00
 

37.45 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
2.13) 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.
5,000.00 0.00 2,500.00 2,500.00
 

50.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.14) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
4,900.00 0.00 0.00 4,900.00
 

100.00 %

 
2.15) 15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at school Powered by kidBright) "รร.โคกมน และ รร.บ้านสงเปลือย)
12,400.00 0.00 12,400.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.16) 16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล (19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ)
6,800.00 0.00 0.00 6,800.00
 

100.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.17) 17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
2.18) 18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561
131,915.00 0.00 0.00 131,915.00
 

100.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.19) 19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล)
14,500.00 0.00 0.00 14,500.00
 

100.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
3 003 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (โครงการ) (7 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3
130,918.00 0.00 106,028.00 24,890.00
 

19.01 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
3.2) 02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง)
448,200.00 0.00 439,894.00 8,306.00
 

1.85 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
3.3) 03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
30,000.00 0.00 23,757.00 6,243.00
 

20.81 %

นางสาวรันตนา จันทร์สิน
 
3.4) 04 โครงการคุณธรรม สพฐ.
253,540.00 0.00 81,200.00 172,340.00
 

67.97 %

นายสละ พาดี
 
3.5) 05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม
122,770.00 0.00 23,536.00 99,234.00
 

80.83 %

นายสละ พาดี
 
3.6) 06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
343,200.00 0.00 319,900.00 23,300.00
 

6.79 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
3.7) 07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning
20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
 

50.00 %

นางพจนา คงสัตรา
4 004 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (40 โครงการย่อย)  
 
4.1) 1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองขาม)
59,000.00 0.00 59,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.2) 1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยไร่)
27,000.00 0.00 25,500.00 1,500.00
 

5.56 %

 
4.3) 1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องบง)
26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.4) 1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองไผ่)
17,000.00 0.00 17,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.5) 1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านแก่งยาว)
31,000.00 0.00 31,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.6) 1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านโป่งช้าง)
27,000.00 0.00 27,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.7) 1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหวาย)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.8) 1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่ากกแก)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.9) 1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านใหม่วิทยา)
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.10) 1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังเวิน)
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.11) 1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านพร้าว)
37,000.00 0.00 36,720.00 280.00
 

0.76 %

 
4.12) 1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองบัวแก้ว)
48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.13) 1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฟองใต้)
16,500.00 0.00 16,500.00 0.00
 

0.00 %

 
4.14) 1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหัวนาเลา)
24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.15) 1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านบึง)
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

0.00 %

 
4.16) 1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำเฮี้ย)
49,500.00 0.00 49,500.00 0.00
 
4.17) 1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำขอบ)
36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 
4.18) 1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังกวาง)
52,500.00 0.00 52,500.00 0.00
 
4.19) 1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหมืองแบ่ง)
40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
 
4.20) 1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่าข้าม)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 
4.21) 1.21 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านขี้นาค)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 
4.22) 1.22 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านภูปูน)
10,500.00 0.00 10,500.00 0.00
 
4.23) 1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองอ้อ)
33,000.00 0.00 33,000.00 0.00
 
4.24) 1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำสร้าง)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 
4.25) 1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองใหญ่)
43,500.00 0.00 43,500.00 0.00
 
4.26) 1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
75,000.00 0.00 75,000.00 0.00
 
4.27) 1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านอีเลิศ)
61,500.00 0.00 61,500.00 0.00
 
4.28) 1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
7,500.00 0.00 6,000.00 1,500.00
 
4.29) 1.30 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา)
39,000.00 0.00 39,000.00 0.00
 
4.30) 1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
30,000.00 0.00 28,500.00 1,500.00
 
4.31) 1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องดู่)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 
4.32) 1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฝายวังบอน)
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
 
4.33) 1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำอ้อม)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 
4.34) 2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังขอนดู่)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
4.35) 2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
4.36) 2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังเวินพัฒนา)
100,000.00 0.00 99,920.00 80.00
 
4.37) 2.04 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น)
100,000.00 0.00 99,997.92 2.08
 
4.38) 2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านนครเดิด)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
4.39) 2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านจางวาง)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.40) 2.27 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านล้มเลา สาขาร่องคูใต้)
40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
5 005 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (1 โครงการย่อย)  
 
5.1) ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (บ้านโป่งสามขา)
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
 

100.00 %

6 006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU) 107,550.00   107,550.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7 007 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561
922,000.00 0.00 438,705.00 483,295.00
 

52.42 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม
579,500.00 0.00 0.00 579,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 008 งบแลกเป้า สพฐ (8 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20,000.00 0.00 19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
 
8.2) 02 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สพท คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
68,400.00 0.00 0.00 68,400.00
 

100.00 %

นายสละ พาดี
 
8.3) 03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ)
90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
 

100.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
8.4) 04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอเสนอโครงการ)
35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
 

100.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
8.5) 05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 นางอรจิรา นามวงษา
 
8.6) 06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
104,500.00 0.00 0.00 104,500.00
 

100.00 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
8.7) 07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
8.8) 08 โครงการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
21,200.00 0.00 0.00 21,200.00
 

100.00 %

นายเทิดชาย สุขโทน
รวม 8,489,793.00   5,399,339.59 3,090,453.41
 

36.40 %

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 270,000.00   268,953.00 1,047.00
 

0.39 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
2 02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 236,000.00   233,944.00 2,056.00
 

0.87 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
รวม 506,000.00   502,897.00 3,103.00
 

0.61 %

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
2 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) 179,000.00   88,915.00 90,085.00
 

50.33 %

นางปาณชีพ เกษามูล
3 03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 200,000.00   67,475.00 132,525.00
 

66.26 %

นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางเนตรนภา สีอ่อน / จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร / นางสาวนงนุช ลาคำ
รวม 386,000.00   162,670.00 223,330.00
 

57.86 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ประกันสังคม) 87,000.00   87,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 รายการค่าเช่าบ้าน (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1
1,199,040.00 0.00 1,167,813.01 31,226.99
 

2.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
1,380,560.00 0.00 643,100.00 737,460.00
 

53.42 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 2,666,600.00   1,897,913.01 768,686.99
 

28.83 %

 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 6,200.00   5,970.00 230.00
 

3.71 %

นายอนันต์ นามทองต้น
2 02 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ 24,000.00   1,800.00 22,200.00
 

92.50 %

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
รวม 30,200.00   7,770.00 22,430.00
 

74.27 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ก่อหนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 496,000.00 (492,900.00) 492,900.00 3,100.00  
2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด (44 โครงการย่อย) -  
 
2.1) 1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านกลาง)
1,092,900.00 (800,000.00) 800,000.00 292,900.00
 

26.80 %

 
 
2.2) 1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านหินกลิ้ง)
1,092,900.00 (822,799.00) 822,799.00 270,101.00
 

24.71 %

 
 
2.3) 1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (บ้านศิลา)
634,000.00 (533,190.00) 0.00 634,000.00
 

100.00 %

 
 
2.4) 1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (วัดหนองปลาซิว)
389,000.00 (389,000.00) 389,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.5) 1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (บ้านโนนทอง)
389,000.00 (389,000.00) 389,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.6) 1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
2,670,000.00 (2,088,168.00) 0.00 2,670,000.00
 

100.00 %

 
 
2.7) 1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยอีจีน)
3,987,700.00 (3,120,000.00) 624,000.00 3,363,700.00
 

84.35 %

 
 
2.8) 1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยสวิง)
3,987,700.00 (3,080,000.00) 2,156,000.00 1,831,700.00
 

45.93 %

 
 
2.9) 1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 (บ้านสงเปลือย)
1,059,300.00 (898,700.00) 0.00 1,059,300.00
 

100.00 %

 
 
2.10) 1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (บ้านป่าบง)
157,500.00 (157,500.00) 157,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.11) 1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) (บ้านป่าแกเครือ)
144,800.00 (144,800.00) 144,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.12) 1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น (วัดทุ่งธงไชย)
139,600.00 (139,600.00) 139,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.13) 2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
292,800.00 (292,000.00) 292,000.00 800.00
 

0.27 %

 
 
2.14) 2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
198,000.00 (198,000.00) 198,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.15) 2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
445,500.00 (445,500.00) 445,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.16) 2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
213,100.00 (213,100.00) 213,100.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.17) 2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองไขว่)
245,900.00 (245,900.00) 245,900.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.18) 2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากดุก)
273,300.00 (273,300.00) 273,300.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.19) 2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยข่อย)
150,600.00 (150,600.00) 150,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.20) 2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าอิบุญ)
133,100.00 (133,100.00) 133,100.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.21) 2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
223,600.00 (223,600.00) 223,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.22) 2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
254,600.00 (254,600.00) 254,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.23) 2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าโก)
59,400.00 (59,400.00) 59,400.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.24) 2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำคำ)
272,100.00 (272,100.00) 272,100.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.25) 2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
64,900.00 (64,900.00) 64,900.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.26) 2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
120,600.00 (120,600.00) 120,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.27) 3.1 บ้านพักครู 207 (บ้านห้วยระหงส์)
938,600.00 (798,000.00) 798,000.00 140,600.00
 

14.98 %

 
 
2.28) 3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
3,415,500.00 (3,159,000.00) 2,685,150.00 730,350.00
 

21.38 %

 
 
2.29) 3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านห้วยขอนหาด)
1,092,900.00 (880,000.00) 880,000.00 212,900.00
 

19.48 %

 
 
2.30) 3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านเหล่าหญ้า)
3,987,700.00 (3,222,220.00) 1,288,888.00 2,698,812.00
 

67.68 %

 
 
2.31) 3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านเข็กน้อย)
1,059,300.00 (917,500.00) 917,500.00 141,800.00
 

13.39 %

 
 
2.32) 3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านแก่งโตน)
1,059,300.00 (871,500.00) 871,500.00 187,800.00
 

17.73 %

 
 
2.33) 4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
214,200.00 (214,200.00) 214,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.34) 4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
445,500.00 (445,500.00) 445,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.35) 4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านแก่งโตน)
247,500.00 (247,500.00) 247,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.36) 4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทุ่งสมอ)
395,500.00 (395,500.00) 395,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.37) 4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองแม่นา)
188,900.00 (188,900.00) 188,900.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.38) 4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยสนามทราย)
445,500.00 (445,500.00) 445,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.39) 4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
111,500.00 (111,500.00) 111,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.40) 4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
346,500.00 (346,500.00) 346,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.41) 4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านนายาว)
426,600.00 (426,600.00) 426,000.00 600.00
 

0.14 %

 
 
2.42) 4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
342,200.00 (342,200.00) 342,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.43) 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
102,000.00 (102,000.00) 102,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
2.44) 4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
142,800.00 (142,800.00) 142,800.00 0.00
 

0.00 %

 
3 ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (9 โครงการย่อย) -  
 
3.1) 1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านคลองสีฟัน)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.2) 2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านฝายนาแซง)
174,200.00 (146,399.00) 146,399.00 27,801.00
 

15.96 %

 
 
3.3) 3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านร่องบง)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.4) 4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านลานบ่า)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.5) 5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหนองไผ่)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.6) 6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยกอก)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.7) 7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.8) 8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหวาย)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.9) 9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
4 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม (39 โครงการย่อย) -  
 
4.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยอีจีน)
29,600.00 (29,600.00) 29,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.2) 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านนาซำ)
14,800.00 (14,800.00) 14,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
53,280.00 (53,280.00) 53,280.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.4) 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
59,200.00 (59,200.00) 59,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.5) 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านธารทิพย์)
37,000.00 (37,000.00) 37,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.6) 1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
192,500.00 (191,950.00) 191,950.00 550.00
 

0.29 %

 
 
4.7) 1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
192,500.00 (192,500.00) 192,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.8) 1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยน้ำขาว)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.9) 1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List) (บ้านวังยาว)
60,000.00 (60,000.00) 60,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
35,520.00 (35,520.00) 35,520.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
29,600.00 (29,600.00) 29,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านซำภู)
31,600.00 (31,600.00) 31,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.13) 1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
183,120.00 (183,120.00) 183,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.14) 1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (บ้านห้วยระหงส์)
180,000.00 (180,000.00) 180,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.15) 1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
192,500.00 (192,500.00) 192,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหินกลิ้ง)
37,000.00 (37,000.00) 37,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงทิพย์)
28,120.00 (28,120.00) 28,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.18) 1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโนนทอง)
23,680.00 (23,680.00) 23,680.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.19) 1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดทุ่งธงไชย)
14,800.00 (14,800.00) 14,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.20) 1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านฝาย)
65,120.00 (65,120.00) 65,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.21) 1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านน้ำสร้าง)
5,920.00 (5,920.00) 5,920.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.22) 1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
5,920.00 (5,920.00) 5,920.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหนองยาว)
17,760.00 (17,760.00) 17,760.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.24) 1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดศรีทอง)
34,040.00 (34,040.00) 34,040.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดอนสว่าง)
8,880.00 (8,880.00) 8,880.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.26) 1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลน้ำหนาว)
63,200.00 (63,200.00) 63,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.27) 1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (บ้านหินโง่น)
61,600.00 (61,600.00) 61,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.28) 1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (บ้านห้วยขอนหาด)
186,200.00 (186,200.00) 186,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.29) 1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยสนามทราย)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.30) 1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.31) 1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List) (บ้านเข็กน้อย)
400,000.00 (400,000.00) 400,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
28,120.00 (28,120.00) 28,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.33) 1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยขอนหาด)
29,600.00 (29,600.00) 29,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.34) 1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (บ้านนายาว)
180,000.00 (180,000.00) 180,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
50,560.00 (50,560.00) 50,560.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.36) 1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น) (บ้านแก่งโตน)
171,000.00 (171,000.00) 171,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.37) 1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
111,000.00 (111,000.00) 111,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.38) 1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยน้ำขาว)
22,200.00 (22,200.00) 22,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.39) 1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
80,580.00 (80,580.00) 80,580.00 0.00
 

0.00 %

 
5 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (15 โครงการย่อย) -  
 
5.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
47,400.00 (47,400.00) 47,400.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.2) 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงทิพย์)
17,380.00 (17,380.00) 17,380.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
94,800.00 (94,800.00) 94,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.4) 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดอนสว่าง)
47,400.00 (47,400.00) 47,400.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.5) 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
12,640.00 (12,640.00) 12,640.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านนาซำ)
80,580.00 (80,580.00) 80,580.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านน้ำสร้าง)
93,220.00 (93,220.00) 93,220.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านป่าบง)
60,040.00 (60,040.00) 60,040.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.9) 1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านสักหลง)
31,600.00 (31,600.00) 31,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหนองยาว)
69,520.00 (69,520.00) 69,520.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหินกลิ้ง)
31,600.00 (31,600.00) 31,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านปากดุก)
154,800.00 (154,800.00) 154,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.13) 3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) (บ้านห้วยอีจีน)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.14) 3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
33,600.00 (33,600.00) 33,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.15) 3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม) (บ้านธารทิพย์)
171,000.00 (171,000.00) 171,000.00 0.00
 

0.00 %

 
รวม 39,979,800.00 (35,060,826.00) 25,712,986.00 14,266,814.00
 

35.69 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
6 ก่อหนี้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2561 2,361,800.00 (2,340,000.00) 2,340,000.00 21,800.00  
รวม 2,361,800.00 (2,340,000.00) 2,340,000.00 21,800.00
 

0.92 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
96,000.00 0.00 96,000.00 0.00
 

0.00 %

 
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
104,000.00 0.00 104,000.00 0.00
 

0.00 %

2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
3,950,000.00 0.00 3,925,500.00 24,500.00
 

0.62 %

3 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01.ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%)
23,427,440.00 0.00 23,427,440.00 0.00
 
 
3.2) 02.ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)
9,673,983.00 0.00 9,564,502.00 109,481.00
 

1.13 %

รวม 37,251,423.00   37,117,442.00 133,981.00
 

0.36 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 98,769,706.00 74.04 % 73,132,555.55 25.96 % 25,637,150.45
รวม 144,521,129.00 81.82 % 118,249,104.61 18.18 % 26,272,024.39
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561 44,710.00   27,794.00 16,916.00
 

37.83 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
2 02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 14,000.00   0.00 14,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
3 03 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 13,000.00   13,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
4 04 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 1,108,070.00   1,108,070.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
5 05 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด 821,700.00   821,700.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
6 06 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ 5,800.00   5,800.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
7 07 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 20,000.00   2,150.00 17,850.00
 

89.25 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
8 08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 124,930.00   96,270.00 28,660.00
 

22.94 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
รวม 2,152,210.00   2,074,784.00 77,426.00
 

3.60 %

 
เงินเหลือจ่าย
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 3,000.00   2,956.00 44.00
 

1.47 %

2 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00   17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
3 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป. 3,800.00   2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
4 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 4,900.00   3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

5 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8,100.00   0.00 8,100.00
 

100.00 %

6 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 21,450.00   17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

7 08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 2,322.00   0.00 2,322.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
8 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8,000.00   4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
9 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 4,000.00   3,520.00 480.00
 

12.00 %

10 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 3,000.00   1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
11 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 8,000.00   0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
รวม       30,226.00
 

35.74 %

 


แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
12 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20,000.00   19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
13 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00   2,800.00 200.00
 

6.67 %

14 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017) 39,180.00   39,176.00 4.00
 

0.01 %

รวม       234.00
 

0.38 %

 


ไม่ได้ระบุแผนงาน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
15 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561” 18,640.00   1,640.00 17,000.00
 

91.20 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
รวม       17,000.00
 

91.20 %

 


ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
16 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2 257,000.00   250,000.00 7,000.00
 

2.72 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
รวม       7,000.00
 

2.72 %

 


แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
17 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
18 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 3,500.00   1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
รวม       2,742.00
 

26.11 %

 รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
งบดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
งบดำเนินงาน
1 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน
1 002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (โครงการย่อย 2)  
1) 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561” 18,640.00 0.00 1,640.00 17,000.00
 

91.20 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2) 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2 257,000.00 0.00 250,000.00 7,000.00
 

2.72 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
2 005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (โครงการย่อย 11)  
1) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 4,000.00 0.00 3,520.00 480.00
 

12.00 %

2) 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 4,900.00 0.00 3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

3) 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 21,450.00 0.00 17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

4) 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป. 3,800.00 0.00 2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
5) 08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 2,322.00 0.00 0.00 2,322.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
6) 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 3,000.00 0.00 2,956.00 44.00
 

1.47 %

7) 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00
 

100.00 %

8) 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8,000.00 0.00 4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
9) 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 3,000.00 0.00 1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
10) 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 3,500.00 0.00 1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
11) 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
3 006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ) (โครงการย่อย 1)  
1) 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00 0.00 17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบดำเนินงาน
1 002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย) (โครงการย่อย 2)  
1) 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017) 39,180.00 0.00 39,176.00 4.00
 

0.01 %

2) 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00 0.00 2,800.00 200.00
 

6.67 %

2 008 งบแลกเป้า สพฐ (โครงการย่อย 1)  
1) 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20,000.00 0.00 19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
รวม       57,202.00