สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 14
เดีอนนี้ 284
เดือนก่อน 425
ปีนี้ 1,447
ปีก่อน 1,004
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 5,758,000.00   4,586,646.12 1,171,353.88
รวม 5,758,000.00   4,586,646.12 1,171,353.88
 

20.34 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (25 โครงการย่อย)  
 
1.1) 1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน
200,000.00 0.00 127,018.00 72,982.00
 
1.2) 1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
140,000.00 0.00 55,201.39 84,798.61
 
1.3) 1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
100,000.00 0.00 97,208.00 2,792.00
 
1.4) 1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
200,000.00 0.00 105,580.96 94,419.04
 
1.5) 1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00 0.00 540,000.00 0.00
 
1.6) 1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
10,000.00 0.00 3,600.00 6,400.00
 
1.7) 1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ
10,000.00 0.00 4,900.00 5,100.00
 
1.8) 1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)
8,000.00 0.00 9,730.00 -1,730.00
 
1.9) 1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 
1.10) 1.10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 40 บาท
480.00 0.00 240.00 240.00
 
1.11) 1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
7,000.00 0.00 6,631.52 368.48
 
1.12) 1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.
468,000.00 0.00 270,899.00 197,101.00
 
1.13) 1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
200,000.00 0.00 112,825.00 87,175.00
 
1.14) 1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
 
1.15) 2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท)
360,000.00 0.00 348,885.64 11,114.36
 
1.16) 2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท)
36,000.00 0.00 21,832.07 14,167.93
 
1.17) 2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท)
42,000.00 0.00 39,181.02 2,818.98
 
1.18) 2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท)
17,220.00 0.00 0.00 17,220.00
 
1.19) 2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 29,913.00 6,087.00
 
1.20) 3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน
100,000.00 0.00 27,400.00 72,600.00
 
1.21) 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
80,300.00 0.00 32,215.00 48,085.00 นางชื่นจิต เดชรักษา
 
1.22) 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00 0.00 65,864.83 4,135.17
 
1.23) 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป.
200,000.00 0.00 138,995.00 61,005.00
 
1.24) 4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 
1.25) 4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
100,000.00 0.00 7,705.00 92,295.00
2 002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (9 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
124,220.00 0.00 117,220.00 7,000.00 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
2.2) 02. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
199,535.00 0.00 183,915.00 15,620.00 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
2.3) 03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
31,270.00 0.00 22,200.00 9,070.00 นางศรีชา คำพา
 
2.4) 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561”
18,640.00 0.00 17,840.00 800.00 นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.5) 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2
257,000.00 0.00 250,000.00 7,000.00 นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
2.6) 06. สนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น
21,230.00 0.00 9,230.00 12,000.00 นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
2.7) 07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
103,000.00 0.00 0.00 103,000.00 นางเนตรนภา สีอ่อน
 
2.8) 08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561
96,690.00 0.00 0.00 96,690.00 นางสุกัญญา ชุมวงค์
 
2.9) 09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
93,000.00 0.00 0.00 93,000.00 นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
3 003 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (27 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01. ค่าจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นและระดับดี
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
3.2) 02. ค่าส่งเสริมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18,000.00 0.00 17,500.00 500.00
 
3.3) 03. ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
 
3.4) 04. ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
3,000.00 0.00 2,956.00 44.00
 
3.5) 05. ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป.
3,800.00 0.00 2,502.00 1,298.00
 
3.6) 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"
21,450.00 0.00 17,450.00 4,000.00
 
3.7) 07. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
4,900.00 0.00 3,520.00 1,380.00
 
3.8) 08. ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
8,100.00 0.00 0.00 8,100.00
 
3.9) 09. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ"
55,000.00 0.00 46,520.00 8,480.00
 
3.10) 10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวของ สพฐ.
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
 
3.11) 11. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
134,100.00 0.00 84,360.00 49,740.00
 
3.12) 12. ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2,322.00 0.00 0.00 2,322.00
 
3.13) 13. ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
 
3.14) 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
 
3.15) 15. จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
42,800.00 0.00 0.00 42,800.00
 
3.16) 16.สนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
70,200.00 0.00 51,000.00 19,200.00
 
3.17) 17. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 
3.18) 18. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018
65,000.00 0.00 0.00 65,000.00
 
3.19) 19. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
11,200.00 0.00 8,484.00 2,716.00
 
3.20) 20. ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
3,000.00 0.00 1,578.00 1,422.00
 
3.21) 21. ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
58,200.00 0.00 0.00 58,200.00
 
3.22) 22. ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
 
3.23) 23. ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
 
3.24) 24. ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
16,500.00 0.00 0.00 16,500.00
 
3.25) 25. ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4,400.00 0.00 0.00 4,400.00
 
3.26) 26. ค่าดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 
3.27) 27. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3,400.00 0.00 0.00 3,400.00
4 004 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1,039,500.00   946,690.00 92,810.00
5 005 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. (2 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1
226,800.00 0.00 221,130.00 5,670.00
 
5.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2
226,800.00 0.00 0.00 226,800.00
6 006 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2,154,600.00   2,134,999.40 19,600.60
7 007 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านโคกมน)
208,440.00 0.00 0.00 208,440.00
 
7.2) 2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านวังกวาง)
192,600.00 0.00 0.00 192,600.00
8 008 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (18 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโคกมน)
91,600.00 0.00 89,000.00 2,600.00
 
8.2) 02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำดุกเหนือ)
210,900.00 0.00 210,000.00 900.00
 
8.3) 03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านท่าช้าง)
250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
 
8.4) 04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำสร้าง)
100,700.00 0.00 100,700.00 0.00
 
8.5) 05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโป่งสามขา)
38,700.00 0.00 38,700.00 0.00
 
8.6) 06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (วัดหนองปลาซิว)
88,600.00 0.00 88,600.00 0.00
 
8.7) 07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านบุ่ง)
100,600.00 0.00 100,600.00 0.00
 
8.8) 08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านดงทิพย์)
80,700.00 0.00 80,700.00 0.00
 
8.9) 09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านเหล่าหญ้า)
163,900.00 0.00 163,900.00 0.00
 
8.10) 10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านฝาย)
23,300.00 0.00 23,300.00 0.00
 
8.11) 11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหลักด่าน)
103,400.00 0.00 100,000.00 3,400.00
 
8.12) 12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยหินลับ)
30,700.00 0.00 30,700.00 0.00
 
8.13) 13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านท่าช้าง)
20,600.00 0.00 20,600.00 0.00
 
8.14) 14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหินกลิ้ง)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
8.15) 15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยผักกูด)
58,300.00 0.00 58,300.00 0.00
 
8.16) 16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านสักหลง)
30,900.00 0.00 30,900.00 0.00
 
8.17) 17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านลานบ่า)
39,600.00 0.00 39,600.00 0.00
 
8.18) 18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านภูผักไซ่)
35,500.00 0.00 35,500.00 0.00
9 009 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1 (3 โครงการย่อย)  
 
9.1) 1.ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน
5,764,500.00 0.00 5,620,717.73 143,782.27
 
9.2) 2.ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
2,551,500.00 0.00 2,403,111.58 148,388.42
 
9.3) 3.ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
10 010 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (3 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ธุรการโรงเรียน
5,764,500.00 0.00 0.00 5,764,500.00
 
10.2) 02 นักการภารโรง
2,551,500.00 0.00 0.00 2,551,500.00
 
10.3) 03 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
56,700.00 0.00 0.00 56,700.00
11 011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา (2 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
1,077,300.00 0.00 1,058,857.39 18,442.61
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
1,077,300.00 0.00 0.00 1,077,300.00
12 012 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
1,732,500.00 0.00 1,661,625.09 70,874.91
 
12.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561)
693,000.00 0.00 346,500.00 346,500.00
13 013 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,770,300.00   0.00 1,770,300.00
รวม 33,395,997.00   19,013,531.62 14,382,465.38
 

43.07 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) 1,199,040.00   848,563.02 350,476.98
รวม 1,199,040.00   848,563.02 350,476.98
 

29.23 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1,530,000.00   880,964.30 649,035.70
2 002 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (40 โครงการย่อย)  
 
2.1) 1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองขาม)
59,000.00 0.00 47,790.00 11,210.00
 
2.2) 1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยไร่)
27,000.00 0.00 20,250.00 6,750.00
 
2.3) 1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องบง)
26,000.00 0.00 21,870.00 4,130.00
 
2.4) 1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองไผ่)
17,000.00 0.00 17,000.00 0.00
 
2.5) 1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านแก่งยาว)
31,000.00 0.00 31,000.00 0.00
 
2.6) 1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านโป่งช้าง)
27,000.00 0.00 22,140.00 4,860.00
 
2.7) 1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหวาย)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 
2.8) 1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่ากกแก)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 
2.9) 1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านใหม่วิทยา)
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
 
2.10) 1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังเวิน)
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
 
2.11) 1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านพร้าว)
37,000.00 0.00 21,960.00 15,040.00
 
2.12) 1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองบัวแก้ว)
48,000.00 0.00 29,280.00 18,720.00
 
2.13) 1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฟองใต้)
16,500.00 0.00 16,500.00 0.00
 
2.14) 1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหัวนาเลา)
24,000.00 0.00 14,880.00 9,120.00
 
2.15) 1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านบึง)
19,500.00 0.00 7,605.00 11,895.00
 
2.16) 1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำเฮี้ย)
49,500.00 0.00 30,195.00 19,305.00
 
2.17) 1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำขอบ)
36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 
2.18) 1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังกวาง)
52,500.00 0.00 0.00 52,500.00
 
2.19) 1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหมืองแบ่ง)
40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
 
2.20) 1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่าข้าม)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 
2.21) 1.21 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านขี้นาค)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 
2.22) 1.22 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านภูปูน)
10,500.00 0.00 10,500.00 0.00
 
2.23) 1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองอ้อ)
33,000.00 0.00 20,130.00 12,870.00
 
2.24) 1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำสร้าง)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 
2.25) 1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองใหญ่)
43,500.00 0.00 43,500.00 0.00
 
2.26) 1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
 
2.27) 1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านอีเลิศ)
61,500.00 0.00 61,500.00 0.00
 
2.28) 1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
 
2.29) 1.30 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา)
39,000.00 0.00 39,000.00 0.00
 
2.30) 1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
30,000.00 0.00 28,500.00 1,500.00
 
2.31) 1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องดู่)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 
2.32) 1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฝายวังบอน)
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
 
2.33) 1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำอ้อม)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 
2.34) 2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังขอนดู่)
100,000.00 0.00 68,400.00 31,600.00
 
2.35) 2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
2.36) 2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังเวินพัฒนา)
100,000.00 0.00 99,920.00 80.00
 
2.37) 2.04 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น)
100,000.00 0.00 79,707.51 20,292.49
 
2.38) 2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านนครเดิด)
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 
2.39) 2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านจางวาง)
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 
2.40) 2.27 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านล้มเลา สาขาร่องคูใต้)
40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
3 003 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (บ้านโป่งสามขา)
7,500.00 0.00 0.00 7,500.00
4 004 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ ) (10 โครงการย่อย)  
 
4.1) 001 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3
130,918.00 0.00 0.00 130,918.00
 
4.2) 002 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
5,880.00 0.00 1,368.00 4,512.00
 
4.3) 003 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 
4.4) 004 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 
4.5) 005 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017)
39,180.00 0.00 39,176.00 4.00
 
4.6) 007 กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ/กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
579,118.00 0.00 140,840.00 438,278.00
 
4.7) 008 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (เพิ่มเติม)
2,300.00 0.00 0.00 2,300.00
 
4.8) 009 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา
25,000.00 0.00 1,500.00 23,500.00
 
4.9) 010 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบด้านสะเต็มศึกษา
2,300.00 0.00 2,300.00 0.00
 
4.10) 011 ค่าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
รวม 4,035,696.00   2,254,275.81 1,781,420.19
 

44.14 %

 
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) 1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
1,108,070.00 0.00 0.00 1,108,070.00
 
1.2) 2. โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด
821,700.00 0.00 0.00 821,700.00
 
1.3) 3. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน
13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
 
1.4) 4. โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ
5,800.00 0.00 0.00 5,800.00
รวม 1,948,570.00   0.00 1,948,570.00
 

100.00 %

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 270,000.00   6,035.00 263,965.00
รวม 270,000.00   6,035.00 263,965.00
 

97.76 %

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   0.00 7,000.00
รวม 7,000.00   0.00 7,000.00
 

100.00 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 496,000.00 1 0.00 496,000.00  
2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด (44 โครงการย่อย) 2  
 
2.1) 1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านกลาง)
1,092,900.00 0.00 0.00 1,092,900.00  
 
2.2) 1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านหินกลิ้ง)
1,092,900.00 0.00 411,399.50 681,500.50  
 
2.3) 1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (บ้านศิลา)
634,000.00 0.00 0.00 634,000.00  
 
2.4) 1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (วัดหนองปลาซิว)
389,000.00 0.00 389,000.00 0.00  
 
2.5) 1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (บ้านโนนทอง)
389,000.00 0.00 389,000.00 0.00  
 
2.6) 1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
2,670,000.00 0.00 0.00 2,670,000.00  
 
2.7) 1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยอีจีน)
3,987,700.00 0.00 0.00 3,987,700.00  
 
2.8) 1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยสวิง)
3,987,700.00 0.00 616,000.00 3,371,700.00  
 
2.9) 1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 (บ้านสงเปลือย)
1,059,300.00 0.00 0.00 1,059,300.00  
 
2.10) 1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (บ้านป่าบง)
157,500.00 0.00 157,500.00 0.00  
 
2.11) 1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) (บ้านป่าแกเครือ)
144,800.00 0.00 144,800.00 0.00  
 
2.12) 1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น (วัดทุ่งธงไชย)
139,600.00 0.00 139,600.00 0.00  
 
2.13) 2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
292,800.00 0.00 292,000.00 800.00  
 
2.14) 2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
198,000.00 0.00 198,000.00 0.00  
 
2.15) 2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
445,500.00 0.00 445,500.00 0.00  
 
2.16) 2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
213,100.00 0.00 213,100.00 0.00  
 
2.17) 2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองไขว่)
245,900.00 0.00 245,900.00 0.00  
 
2.18) 2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากดุก)
273,300.00 0.00 273,300.00 0.00  
 
2.19) 2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยข่อย)
150,600.00 0.00 150,600.00 0.00  
 
2.20) 2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าอิบุญ)
133,100.00 0.00 133,100.00 0.00  
 
2.21) 2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
223,600.00 0.00 223,600.00 0.00  
 
2.22) 2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
254,600.00 0.00 254,600.00 0.00  
 
2.23) 2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าโก)
59,400.00 0.00 59,400.00 0.00  
 
2.24) 2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำคำ)
272,100.00 0.00 272,100.00 0.00  
 
2.25) 2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
64,900.00 0.00 64,900.00 0.00  
 
2.26) 2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
120,600.00 0.00 120,600.00 0.00  
 
2.27) 3.1 บ้านพักครู 207 (บ้านห้วยระหงส์)
938,600.00 0.00 0.00 938,600.00  
 
2.28) 3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
3,415,500.00 0.00 0.00 3,415,500.00  
 
2.29) 3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านห้วยขอนหาด)
1,092,900.00 0.00 0.00 1,092,900.00  
 
2.30) 3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านเหล่าหญ้า)
3,987,700.00 0.00 0.00 3,987,700.00  
 
2.31) 3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านเข็กน้อย)
1,059,300.00 0.00 367,000.00 692,300.00  
 
2.32) 3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านแก่งโตน)
1,059,300.00 0.00 0.00 1,059,300.00  
 
2.33) 4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
214,200.00 0.00 214,200.00 0.00  
 
2.34) 4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
445,500.00 0.00 445,500.00 0.00  
 
2.35) 4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านแก่งโตน)
247,500.00 0.00 247,500.00 0.00  
 
2.36) 4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทุ่งสมอ)
395,500.00 0.00 395,500.00 0.00  
 
2.37) 4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองแม่นา)
188,900.00 0.00 188,900.00 0.00  
 
2.38) 4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยสนามทราย)
445,500.00 0.00 445,500.00 0.00  
 
2.39) 4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
111,500.00 0.00 111,500.00 0.00  
 
2.40) 4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
346,500.00 0.00 346,500.00 0.00  
 
2.41) 4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านนายาว)
426,600.00 0.00 426,000.00 600.00  
 
2.42) 4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
342,200.00 0.00 342,200.00 0.00  
 
2.43) 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
102,000.00 0.00 102,000.00 0.00  
 
2.44) 4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
142,800.00 0.00 142,800.00 0.00  
3 ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (9 โครงการย่อย) 3  
 
3.1) 1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านคลองสีฟัน)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.2) 2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านฝายนาแซง)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.3) 3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านร่องบง)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.4) 4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านลานบ่า)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.5) 5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหนองไผ่)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.6) 6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยกอก)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.7) 7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.8) 8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหวาย)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
 
3.9) 9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
174,200.00 0.00 0.00 174,200.00  
4 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม (39 โครงการย่อย) 4  
 
4.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยอีจีน)
29,600.00 0.00 29,600.00 0.00  
 
4.2) 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านนาซำ)
14,800.00 0.00 14,800.00 0.00  
 
4.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
53,280.00 0.00 53,280.00 0.00  
 
4.4) 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
59,200.00 0.00 59,200.00 0.00  
 
4.5) 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านธารทิพย์)
37,000.00 0.00 37,000.00 0.00  
 
4.6) 1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
192,500.00 0.00 191,950.00 550.00  
 
4.7) 1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
192,500.00 0.00 192,500.00 0.00  
 
4.8) 1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยน้ำขาว)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  
 
4.9) 1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List) (บ้านวังยาว)
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00  
 
4.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
35,520.00 0.00 35,520.00 0.00  
 
4.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
29,600.00 0.00 29,600.00 0.00  
 
4.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านซำภู)
31,600.00 0.00 31,600.00 0.00  
 
4.13) 1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
183,120.00 0.00 183,120.00 0.00  
 
4.14) 1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (บ้านห้วยระหงส์)
180,000.00 0.00 180,000.00 0.00  
 
4.15) 1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
192,500.00 0.00 192,500.00 0.00  
 
4.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหินกลิ้ง)
37,000.00 0.00 37,000.00 0.00  
 
4.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงทิพย์)
28,120.00 0.00 28,120.00 0.00  
 
4.18) 1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโนนทอง)
23,680.00 0.00 23,680.00 0.00  
 
4.19) 1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดทุ่งธงไชย)
14,800.00 0.00 14,800.00 0.00  
 
4.20) 1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านฝาย)
65,120.00 0.00 65,120.00 0.00  
 
4.21) 1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านน้ำสร้าง)
5,920.00 0.00 5,920.00 0.00  
 
4.22) 1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
5,920.00 0.00 5,920.00 0.00  
 
4.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหนองยาว)
17,760.00 0.00 17,760.00 0.00  
 
4.24) 1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดศรีทอง)
34,040.00 0.00 34,040.00 0.00  
 
4.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดอนสว่าง)
8,880.00 0.00 8,880.00 0.00  
 
4.26) 1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลน้ำหนาว)
63,200.00 0.00 63,200.00 0.00  
 
4.27) 1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (บ้านหินโง่น)
61,600.00 0.00 61,600.00 0.00  
 
4.28) 1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (บ้านห้วยขอนหาด)
186,200.00 0.00 186,200.00 0.00  
 
4.29) 1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยสนามทราย)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  
 
4.30) 1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  
 
4.31) 1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List) (บ้านเข็กน้อย)
400,000.00 0.00 400,000.00 0.00  
 
4.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
28,120.00 0.00 28,120.00 0.00  
 
4.33) 1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยขอนหาด)
29,600.00 0.00 29,600.00 0.00  
 
4.34) 1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (บ้านนายาว)
180,000.00 0.00 180,000.00 0.00  
 
4.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
50,560.00 0.00 50,560.00 0.00  
 
4.36) 1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น) (บ้านแก่งโตน)
171,000.00 0.00 171,000.00 0.00  
 
4.37) 1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
111,000.00 0.00 111,000.00 0.00  
 
4.38) 1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยน้ำขาว)
22,200.00 0.00 22,200.00 0.00  
 
4.39) 1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
80,580.00 0.00 80,580.00 0.00  
5 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (16 โครงการย่อย) 5  
 
5.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
47,400.00 0.00 47,400.00 0.00  
 
5.2) 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงทิพย์)
17,380.00 0.00 17,380.00 0.00  
 
5.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
94,800.00 0.00 94,800.00 0.00  
 
5.4) 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดอนสว่าง)
47,400.00 0.00 47,400.00 0.00  
 
5.5) 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
12,640.00 0.00 12,640.00 0.00  
 
5.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านนาซำ)
80,580.00 0.00 80,580.00 0.00  
 
5.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านน้ำสร้าง)
93,220.00 0.00 93,220.00 0.00  
 
5.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านป่าบง)
60,040.00 0.00 60,040.00 0.00  
 
5.9) 1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านสักหลง)
31,600.00 0.00 31,600.00 0.00  
 
5.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหนองยาว)
69,520.00 0.00 69,520.00 0.00  
 
5.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหินกลิ้ง)
31,600.00 0.00 31,600.00 0.00  
 
5.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านปากดุก)
154,800.00 0.00 0.00 154,800.00  
 
5.13) 2.01 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
496,000.00 0.00 492,900.00 3,100.00  
 
5.14) 3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) (บ้านห้วยอีจีน)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  
 
5.15) 3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
33,600.00 0.00 33,600.00 0.00  
 
5.16) 3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม) (บ้านธารทิพย์)
171,000.00 0.00 171,000.00 0.00  
รวม 40,475,800.00 0.00 13,568,749.50 26,907,050.50
 

66.48 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
6 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2561 2,361,800.00 6 0.00 2,361,800.00  
รวม 2,361,800.00 0.00 0.00 2,361,800.00
 

100.00 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
96,000.00 0.00 96,000.00 0.00
 
 
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
104,000.00 0.00 104,000.00 0.00
 
2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
3,950,000.00 0.00 3,950,000.00 0.00
 
3 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01.ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%)
23,427,440.00 0.00 23,427,440.00 0.00
 
 
3.2) 02.ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)
9,673,983.00 0.00 9,673,983.00 0.00
 
รวม 37,251,423.00   37,251,423.00 0.00
 

0.00 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 83,693,903.00 42.64 % 35,691,154.95 57.36 % 48,002,748.05
รวม 126,703,326.00 61.19 % 77,529,224.07 38.81 % 49,174,101.93
เงินนอกงบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
เงินเหลือจ่าย
ไม่มีข้อมูล

รายงานเงินเหลือจ่าย

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
รวม       0.00